STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 90 IM. HR. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO W POZNANIU    (aktualizacja 2020)

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

 

I Postanowienia ogólne………………………………………………………... 3

II Cele i zadania szkoły……………………………………………………….. 4

III Organa szkoły i inne stanowiska kierownicze…………………………… 8

IV Organizacja roku szkolnego……………………………………………... 13

V Nauczyciele i inni pracownicy szkoły…………………………………….. 18

VI Uczniowie szkoły…………………………………………………………. 24

VII Wewnątrzszkolne zasady oceniania……………………………………. 27

VIII Postanowienia końcowe………………………………………………... 46

 

 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Szkoła Podstawowa nr 90 imienia hrabiego Władysława Zamoyskiego w Poznaniu przy ulicy Chociszewskiego 56, zwana w dalszej treści Statutu „szkołą”, jest szkołą publiczną
w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019, poz. 1481, 1818, 2197), zwanej dalej „ustawą”, która:

 

1)      Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

 

2)      Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Prowadzi nabór do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w oparciu o kryteria zawarte
w ustawie oraz kryteria organu prowadzącego zawarte w regulaminie Komisji Rekrutacyjnej Szkoły powoływanej zarządzeniem Dyrektora Szkoły.

 

3)      Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

 

4)      Realizuje ustalone dla szkoły podstawowej:

 

a)      programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego;

 

b)      ramowy plan nauczania.

 

5)      Realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w ustawie.

 

6)      Organizuje klasy z rozszerzonym programem z wybranych dziedzin lub przedmiotów.

 

7)      Począwszy od klasy siódmej, tworzy oddziały dwujęzyczne, do których rekrutację przeprowadza zgodnie z „Warunkami przeprowadzania sprawdzianu predyspozycji językowych w Szkole Podstawowej nr 90 im. hr. Władysława Zamoyskiego w Poznaniu” na dany rok szkolny.

 

 

 

§ 2

 

1.      Organem prowadzącym jest Miasto Poznań z siedzibą przy placu Kolegiackim 17,
a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Wielkopolski Kurator Oświaty.

 

2.      Uchylony.

 

3.      Uchylony.

 

4.      Cykl kształcenia zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych trwa osiem lat. Świadectwo ukończenia uprawnia do kontynuowania nauki w szkołach ponadpodstawowych.

 

5.      W szkole:

 

1)      prowadzona jest poszerzona edukacja muzyczna, plastyczna, ekologiczna, teatralna oraz językowa;

 

1a) organizuje się oddziały dwujęzyczne, w których nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania;
w dwóch językach prowadzone są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej lub matematykę;

 

2)      możliwe jest powołanie innych klas z programami autorskimi, prowadzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 

3)      prowadzony jest oddział przedszkolny.

 

6.      W szkole działa:

 

1)      świetlica szkolna;

 

2)      biblioteka;

 

3)      stołówka.

 

 

 

§ 3

 

CEREMONIAŁ SZKOŁY

 

1.      Hymn państwowy śpiewany jest w czasie świąt państwowych i uroczystości szkolnych wymienionych w harmonogramie pracy szkoły na dany rok szkolny.

 

2.      Poczet sztandarowy bierze udział w najważniejszych uroczystościach szkolnych
i świętach państwowych. Wprowadza i wyprowadza sztandar szkoły.

 

3.      W skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie najstarszych klas, wyznaczeni przez opiekuna pocztu, ubrani w stroje galowe, z biało-czerwonymi szarfami przewieszonymi przez prawe ramię i w białych rękawiczkach.

 

4.      Sztandar szkoły jest przekazywany co roku podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego przez uczniów klas VIII uczniom klas VII. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się odejście od tego ceremoniału.

 

 

 

 

 

§ 4

 

CELE   I   ZADANIA  SZKOŁY

 

1.      Nasza szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia wszystkim uczniom warunków niezbędnych do ich rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego. Działania te dotyczą: efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych, organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki, tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów, współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, zarządzania szkołą lub placówką. Nasza szkoła:

 

1)      Umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, także poprzez organizację wycieczek szkolnych na zasadach ustalonych w regulaminie organizowania wycieczek.

 

2)      Przygotowuje uczniów do dalszego kształcenia w szkołach ponadpodstawowych.

 

3)      Realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczo-profilaktyczny szkoły dostosowany do potrzeb danego środowiska. Współkształtuje środowisko wychowawcze poprzez wskazywanie pozytywnych wzorów, zachęcanie do analizy własnego postępowania, eliminację zachowań negatywnych.

 

4)      Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły.

 

5)      Umożliwia uczniom:

 

a)      na życzenie rodziców uczestnictwo w lekcjach religii różnych wyznań;

 

b)      uczestnictwo w lekcjach etyki;

 

c)      podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej,
a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury;

 

d)     podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnej.

 

6)      Organizuje:

 

a)      wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, jeśli ma możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, na warunkach określonych w rozporządzeniu MEN z 24.08.2017;

 

b)      pomoc psychologiczno-pedagogiczną, wynikającą w szczególności z:

 

-        niepełnosprawności;

 

-        niedostosowania społecznego;

 

-        zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

 

-        zaburzeń zachowania lub emocji;

 

-        szczególnych uzdolnień;

 

-        specyficznych trudności w uczeniu się;

 

-        deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

 

-        choroby przewlekłej;

 

-        sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

 

-        niepowodzeń edukacyjnych;

 

-        zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

 

-        trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

c)      w miarę możliwości i potrzeb następujące formy pomocy:

 

-        klasy terapeutyczne;

 

-        zajęcia rozwijające uzdolnienia;

 

-        zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się;

 

-        zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;

 

-        zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

 

-        zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

 

-        zindywidualizowana ścieżka kształcenia;

 

-        porady i konsultacje oraz warsztaty.

 

7)      Umożliwia:

 

a)      rozwijanie zainteresowań uczniów (koła zainteresowań, organizacje szkolne, nauka języków obcych, SKS);

 

b)      w miarę możliwości i potrzeb realizowanie indywidualnych programów i toku nauki, także domowej;

 

c)       ukończenie szkoły w skróconym czasie.

 

2.      Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych:

 

1)      Podczas ww. form zajęć pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący te zajęcia. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć, jeśli uczeń nie korzysta ze świetlicy lub biblioteki szkolnej, odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo przejmują rodzice (prawni opiekunowie).

 

2)      W przypadku nieobecności nauczyciela prowadzącego zajęcia uczniów nie wolno zwalniać z lekcji do domu bez uprzedniego powiadomienia rodziców (co najmniej dzień wcześniej) – w wyniku nagłej absencji nauczyciela uczniowie muszą mieć zapewnioną opiekę (zastępstwo innego nauczyciela, pobyt w świetlicy szkolnej itp.).

 

3)      W czasie wycieczek lub zajęć poza terenem szkoły osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów jest nauczyciel, co szczegółowo określa regulamin organizowania wycieczek szkolnych.

 

4 – 8) Uchylone.

 

3.      Podczas przerw opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele dyżurni wg corocznie ustalonego harmonogramu dyżurów:

 

1)      Dyrektor Szkoły powołuje osoby, które opracowują plan dyżurów nauczycielskich.

 

2)      Dyżury pełnione są w miejscach wskazanych przez Dyrektora Szkoły.

 

3)      Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej pełnią dyżury przed pierwszą godziną lekcyjną oraz podczas przerw: śniadaniowej i obiadowych.

 

4)      Opiekę nad uczniami podczas pozostałych przerw w zajęciach edukacji wczesnoszkolnej sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia.

 

4.      Formy sprawowania opieki nad niektórymi uczniami:

 

1)      Podczas przerw uczniowie klas starszych wspomagają nauczycieli dyżurujących.

 

2)      Szkoła proponuje rodzicom/opiekunom prawnym zgłoszenie ucznia:

 

a)      na badania psychologiczno-pedagogiczne;

 

b)      na zajęcia wyrównywania wiedzy – zgodnie z zaleceniem PPP, pedagoga szkolnego lub nauczyciela uczącego, po zatwierdzeniu przez Dyrektora Szkoły;

 

c)      na zajęcia gimnastyki korekcyjnej;

 

d)     na nauczanie indywidualne – na podstawie decyzji organu prowadzącego, zgodnie z orzeczeniem PPP;

 

e)      uchylony.

 

3)      Uczniom klas I – VIII i oddziału przedszkolnego znajdującym się w trudnej sytuacji wynikającej z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych udzielana jest pomoc i wsparcie, na jakie w danym momencie stać szkołę. Uczniów, których należy objąć pomocą i wsparciem, zgłaszają do pedagoga szkolnego wychowawcy poszczególnych klas, świetlicy bądź rodzice. W zakresie realizacji tych zadań szkoła współpracuje
z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

5.      Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”:

 

1)      Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności klasę, w miarę możliwości, ma prowadzić przez cały czas nauki trzech wychowawców: jeden
w oddziale przedszkolnym, drugi w klasach I – III, trzeci w klasach IV – VIII.

 

1a) Dla usprawnienia pracy wychowawczej Dyrektor Szkoły na początku każdego roku szkolnego wyznacza dla każdego oddziału IV – VIII nauczyciela – zastępcę wychowawcy. Pełni on obowiązki wychowawcy wynikające z bieżących potrzeb podczas jego nieobecności.

 

2)      W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły na wniosek nauczyciela, uczniów lub rodziców może odwołać wychowawcę klasy i powierzyć tę funkcję innemu nauczycielowi w następującym trybie:

 

a)      Zainteresowany zgłasza swój wniosek u Dyrektora Szkoły.

 

b)      Dyrektor Szkoły jest zobowiązany do rozpatrzenia wniosku w terminie 14 dni.

 

c)      Dyrektor Szkoły przeprowadza rozmowę ze stronami.

 

d)     Wiążącą decyzję powołania nowego wychowawcy (bądź pozostawienia poprzedniego) podejmuje Dyrektor Szkoły, o czym pisemnie powiadamia strony.

 

 

 

III. ORGANA SZKOŁY I INNE STANOWISKA KIEROWNICZE

 

 

 

§ 5

 

1.      Organami szkoły są:

 

1)      Dyrektor Szkoły;

 

2)      Rada Pedagogiczna;

 

3)      Rada Rodziców;

 

4)      Samorząd Uczniowski.

 

2.      Uchylony.

 

3.      Dyrektor Szkoły:

 

1)      Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami.

 

2)      Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.

 

3)      Przyznaje nagrody, tzw. nagrody dyrektora, oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

 

4)      Występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawie nagród (poza nagrodami dyrektora), odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

 

5)      Nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje
o działalności szkoły.

 

6)      Wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeżeli stwierdzi, że są niezgodne z przepisami prawa, i niezwłocznie powiadamia o swojej decyzji organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

7)      Kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

8)      Sprawuje nadzór pedagogiczny.

 

9)      Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

 

10)  Umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły, zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły.

 

11)  Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły.

 

12)  Powierza stanowiska kierownicze w szkole i odwołuje z nich, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.

 

13)  Sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów.

 

14)  W uzasadnionych przypadkach może wnioskować do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

 

15)  Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących.

 

16)  Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

 

17)  Wykonuje inne zadania związane z realizacją procesu edukacyjnego, wynikające
z przepisów szczególnych.

 

18)  Współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych.

 

19)  Stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.

 

20)  Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z opinii PPP, orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia w miarę możliwości szkoły.

 

20a) Współpracuje z pielęgniarką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię
i nazwisko ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.

 

21)  W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami
i Samorządem Uczniowskim.

 

4.      Rada Pedagogiczna:

 

1)      Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły służącym realizacji jej statutowych funkcji – kształcącej, wychowawczej i opiekuńczej.

 

2)      W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor Szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

 

3)      Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

 

4)      Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej:

 

a)      Zatwierdza plany pracy szkoły.

 

b)      Podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.

 

c)      Podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców.

 

d)     Podejmuje uchwały w sprawie przeniesienia ucznia, za zgodą rodziców, do klasy równoległej.

 

e)      Przygotowuje zmiany w Statucie Szkoły i uchwala je.

 

f)       Ustala regulamin swojej działalności.

 

g)      Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.

 

h)      Ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

 

5)      Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 

a)      organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

 

b)      projekt planu finansowego szkoły;

 

c)      wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

 

d)     propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

6)      Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego
o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.

 

5.      Rada Rodziców:

 

1)      Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły.

 

2)      W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad klasowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej klasy. Jednego ucznia reprezentuje w wyborach jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

 

3)      Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa
w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców szkoły.

 

4)      Regulamin, o którym mowa w ust. 3, nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

 

5)      Kompetencje Rady Rodziców:

 

a)      może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;

 

b)      uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły obejmujący:

 

-        treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz

 

-        treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

c)      opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, opracowane na polecenie organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 

d)     opiniuje projekt planu finansowego składany przez Dyrektora Szkoły;

 

e)      w celu wspierania działalności statutowej szkoły może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł; zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa jej regulamin.

 

6.      Samorząd Uczniowski:

 

1)      Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 

2)      Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

 

3)      Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

 

4)      Uchylony.

 

5)      Może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 

a)      prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami;

 

b)      prawo do jawniej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

 

c)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

 

d)     prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej w dowolnej formie;

 

e)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z Dyrektorem;

 

f)       prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

6a. W szkole działa Koło Wolontariatu, które podejmuje działania sprzyjające aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.

 

7.      Zasady współdziałania organów szkoły:

 

1)      Każdemu organowi zapewnia się możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach jego kompetencji określonych ustawą.

 

2)      Umożliwia się rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły zgodnie
z trybem:

 

a)      spory między Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim rozstrzyga Dyrektor Szkoły; od decyzji Dyrektora Szkoły istnieje możliwość odwołania do organu prowadzącego;

 

b)      spory między Dyrektorem Szkoły a Radą Rodziców, Dyrektorem Szkoły
a Samorządem Uczniowskim rozstrzyga organ prowadzący;

 

c)      procedurę rozstrzygania konfliktów określają regulaminy poszczególnych organów.  

 

3)      Uchylony.

 

 

 

§ 6

 

INNE STANOWISKA KIEROWNICZE

 

1.      Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego, powierza wybranemu nauczycielowi stanowisko wicedyrektora bądź go z niego odwołuje.

 

2.      Wicedyrektor zastępuje Dyrektora Szkoły w przypadku jego nieobecności.

 

 

 

IV ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO I PRACY SZKOŁY

 

 § 7

 

1.      Organizacja roku szkolnego przebiega zgodnie z rozporządzeniem MEN.

 

2.      Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:

 

1) I – od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wrześniu do ostatniej soboty poprzedzającej ferie zimowe w pierwszym terminie;

 

2) II – od poniedziałku, w którym szkoła zaczyna zajęcia dydaktyczne po zakończeniu
I semestru, do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

 

 

§ 8

 

1.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły, opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.

 

2.      W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę przedmiotów i zajęć obowiązkowych.

 

 

 

§ 9

 

1.      Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania, zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

 

2.      W Szkole Podstawowej nr 90 w oddziale klasowym ilość uczniów powinna wynosić  do 25.

 

3.      Zajęcia edukacyjne w klasach I – III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

 

4.      W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, Dyrektor Szkoły po poinformowaniu klasowej rady rodziców dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona o więcej niż 2 osoby.

 

5.      (uchylony)

 

6.      (uchylony)

 

7.      (uchylony)

 

8.      Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono o 1 lub 2 osoby, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 

 

 

§ 10

 

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalonych przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

 

 

§ 11

 

1.      Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w systemie klasowo-lekcyjnym. W sytuacjach nadzwyczajnych, które regulują przepisy szczegółowe, dopuszcza się realizację zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

2.      Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 

3.      Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 2.
W uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec zmianie.

 

4.      Czas trwania zajęć w oddziale przedszkolnym wynosi 25 godzin tygodniowo, to znaczy
5 godzin dziennie (od 8.00 do 13.00). W uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec zmianie.

 

5.      Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż jedna godzina zegarowa) zachowując ogólny, tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

 

6.      Zajęcia lekcyjne zaczynają się o godzinie 7.10.

 

 

 

§ 12

 

1.      Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języka obcego i zajęć komputerowych w oddziałach IV – VIII liczących powyżej 24 uczniów.

 

2.      W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 1, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

 

3.      Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VIII prowadzone są w grupach liczących  do 26 uczniów.

 

 

 

§13

 

1.      Niektóre zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe, np.: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, nauczanie języków obcych, koła zainteresowań, są prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym systemem międzyklasowym, „zielonej szkoły”, w formie zajęć alternatywnych lub nauczania zdalnego.

 

2.      Czas trwania zajęć wymienionych w ust. 1 ustala się zgodnie z § 11 ust. 2 lub 3.

 

3.      Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych. W szkole dopuszcza się możliwość nieodpłatnego prowadzenia dodatkowych zajęć dla uczniów w ramach obowiązującego 40-godzinnego wymiaru czasu pracy.

 

 

 

§ 14

 

Za zgodą Dyrektora Szkoły i poszczególnych nauczycieli, na podstawie pisemnego porozumienia, na terenie szkoły mogą być realizowane praktyki pedagogiczne.

 

 

 

§ 15

 

Dzieci spożywają śniadanie na 15-minutowej przerwie, obiad wydawany jest w godzinach 12.00. – 14.00. W sytuacjach szczególnych możliwe jest odstępstwo od tej reguły.

 

 

 

§ 16

 

1.      Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb
i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

 

2.      Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:

 

1)      gromadzenie, opracowywanie zbiorów;

 

2)      korzystanie ze zbiorów czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę;

 

3)      prowadzenie doraźnych zajęć;

 

4)      dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu w godzinach pracy nauczyciela bibliotekarza.

 

3.      Zasady działania biblioteki szkolnej określa jej regulamin.

 

4.      Zadania nauczyciela bibliotekarza:

 

1)      W zakresie pracy pedagogicznej z czytelnikami:

 

a)      odpowiada materialnie za powierzony mu księgozbiór szkolny;

 

b)      udostępnia książki, czasopisma i inne materiały biblioteczne czytelnikom indywidualnym i zbiorowym w wypożyczalni i czytelni;

 

c)      propaguje zbiory biblioteczne i czytelnictwo wśród uczniów i nauczycieli;

 

d)     organizuje różne formy pracy czytelniczej przy współdziałaniu zespołu nauczycielskiego i rodziców oraz pomocy uczniów;

 

e)      otacza opieką uczniów aktywnie pracujących w bibliotece;

 

f)       współpracuje z innymi bibliotekarzami;

 

g)      uchylony;

 

h)      udziela porad czytelnikom;

 

i)        przygotowuje materiały i wnioski do analizy czytelnictwa na posiedzenie Rady Pedagogicznej.

 

2)      W zakresie organizacji i techniki bibliotecznej:

 

a)      planuje pracę biblioteki, prowadzi ewidencję zajęć i opracowuje sprawozdania,
a także przygotowuje materiały do preliminarza budżetowego szkoły i racjonalnie gospodaruje funduszami przyznanymi na działalność biblioteki (plan pracy biblioteki);

 

b)      gromadzi zbiory, tj. stale je uzupełnia i selekcjonuje (przy współpracy grona pedagogicznego);

 

c)      troszczy się o zabezpieczenie i konserwacje księgozbioru;

 

d)     ewidencjonuje zbiory, wycenia, inwentaryzuje oraz podpisuje ubytki, opracowuje biblioteczne zbiory;

 

e)      właściwie urządza i wykorzystuje pomieszczenia biblioteczne oraz troszczy się
o estetykę wnętrza biblioteki;

 

f)       protokolarnie przejmuje bibliotekę od poprzednika lub przekazuje zastępcy w sposób określony obowiązującymi przepisami, uczestniczy w inwentaryzacji zbiorów.

 

5.      Udostępnianie podręczników i innych materiałów edukacyjnych:

 

1)      W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

 

2)      Szkoła nieodpłatnie:

 

a)      wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub

 

b)      zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub

 

c)      przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

 

3)      W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

 

 

 

§ 17

 

1.      Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.

 

2.      Świetlica jest pozalekcyjną placówką wychowawczo-opiekuńczą i stanowi integralną część szkoły:

 

1)      ze świetlicy szkolnej mogą korzystać uczniowie klas I - IV, a godziny pracy świetlicy dostosowane są do potrzeb środowiska (zgodnie z regulaminem świetlicy);

 

2)      korzystanie z usług świetlicy jest nieodpłatne;

 

3)      do świetlicy przyjmowani są uczniowie rodziców, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom przed i po zajęciach szkolnych;

 

4)      świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły;

 

5)      zadania świetlicy realizowane są zgodnie z rocznym planem dydaktycznym, wychowawczo-profilaktycznym i opiekuńczym szkoły.

 

§ 18

 

1.       Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia:

 

1)      sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem;

 

2)      bibliotekę;

 

3)      świetlicę;

 

4)      zespół pomieszczeń sportowo-rekreacyjnych;

 

5)      gabinet pielęgniarki;

 

6)      gabinet pedagoga i psychologa szkolnego;

 

7)      archiwum;

 

8)      salę komputerową;

 

9)      zespół pomieszczeń administracyjno-gospodarczych.

 

 

 

V NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

 

 

§ 19

 

1.    W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami.

 

2.    Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

 

3.    Zakres działań nauczycieli:

 

1)      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 

2)      Nauczyciel zobowiązany jest do:

 

a)      realizowania prawidłowego procesu dydaktycznego;

 

b)      prowadzenia zajęć zgodnie z przepisami BHP (niedopuszczania do prowadzenia zajęć w pomieszczeniach, których stan może stworzyć zagrożenie – o fakcie powiadamia Dyrektora Szkoły):

 

-        wywieszenia regulaminów porządkowych w ustalonych miejscach oraz zapoznania uczniów z nimi;

 

-        zapewnienia wymaganej liczby opiekunów w czasie wyjść lub wyjazdów;

 

-        zaznajamiania dzieci z przepisami ruchu drogowego;

 

-        aktywnego pełnienia dyżurów;

 

c)      systematycznego oceniania mającego na celu:

 

-        pobudzenie rozwoju umysłowego, uświadomienie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności oraz ewentualnych braków w tym zakresie;

 

-        wdrażanie do systematyczności, samokontroli i samooceny;

 

-        ukierunkowanie samodzielnej pracy ucznia;

 

d)     okresowego podsumowywania wiadomości oraz umiejętności i określania stopnia opanowania materiału programowego przewidzianego na dany okres;

 

e)      udzielania pomocy lub występowania z wnioskiem o jej udzielenie do Dyrektora Szkoły;

 

f)       prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych zgodnie z planem nauczania
i oceniania indywidualnych potrzeb dzieci;

 

g)      korygowania organizacji i metod swojej pracy;

 

h)      przedstawiania dzieciom i rodzicom zasad oceniania oraz wymagań edukacyjnych;

 

i)        dbałości o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny.

 

3)      Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe:

 

a)      pracą zespołu przedmiotowego kieruje wyznaczony nauczyciel;

 

b)      cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

 

-        zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania;

 

-        korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych;

 

-        wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów;

 

-        uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania, podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;

 

-        organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla  nauczycieli stażystów;

 

-        wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych
i eksperymentalnych programów nauczania.

 

4)      Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
a w szczególności:

 

a)      tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

 

b)      inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

 

c)      podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 

5)      Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 4:

 

a)      otacza w miarę możliwości indywidualną opieką każdego wychowanka;

 

b)      wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

 

-        planuje i organizuje różne formy życia klasowego integrujące zespół uczniowski;

 

-        ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

 

c)      współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając z nimi
i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z niepowodzeniami);

 

d)     utrzymuje kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów w celu:

 

-        poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci;

 

-        współdziałania z rodzicami, to znaczy okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy
w swoich działaniach;

 

-        włączania ich w sprawy klasy i szkoły;

 

e)      zapoznaje uczniów i rodziców z kryteriami oceniania, klasyfikowania
i promowania;

 

f)       informuje rodziców o przewidywanej ocenie zachowania i ocenach
z przedmiotów;

 

g)      uchylony;

 

h)      prowadzi dokumentację przebiegu nauczania;

 

i)        przygotowuje dane o klasyfikacji i wnioski z realizacji zadań.

 

6)      Nauczyciele i wychowawcy w celu spełniania zadań wychowawczych korzystają
z następujących form:

 

a)      indywidualnej rozmowy z uczniami i rodzicami;

 

b)      kontaktu przez dziennik elektroniczny, telefon lub innymi dostępnymi drogami;

 

c)      wycieczek klasowych, wspólnych imprez kulturalnych;

 

d)     zebrań rodziców z uczniami;

 

e)      zebrań informacyjnych;

 

f)       pogadanek i prelekcji na tematy interesujące uczniów.

 

7)      Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej
i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych realizowanej poprzez:

 

a)      przydzielenie początkującym nauczycielom – wychowawcom opiekunów spośród starszych stażem kolegów;

 

b)      organizowanie posiedzeń zespołów nauczycieli uczących w danej klasie;

 

c)      udzielenie wzajemnej pomocy w obrębie zespołów przedmiotowych;

 

d)     uczestnictwo w konferencjach metodycznych i innych formach doskonalenia.

 

8)      W Szkole Podstawowej nr 90 pracuje pedagog szkolny i psycholog szkolny.

 

9)      Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności:

 

a)      prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

 

b)      diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne
i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;

 

c)      udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

 

d)     podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

 

e)      minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym uczniów;

 

f)       inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

 

g)      pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

 

h)      wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, a także w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

10)  W Szkole Podstawowej nr 90 organizuje się doradztwo zawodowe.

 

11)  Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

 

a)      systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

 

b)      gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

 

c)      prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień uczniów;

 

d)     koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;

 

e)      współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

 

f)       wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

4.      Uchylony.

 

 

 

§ 20

 

WSPÓŁPRACA RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI

 

1.      Rodzice współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci poprzez:

 

1)      uchylony;

 

2)      uzyskanie na zebraniach z nauczycielami, podczas dyżurów dla rodziców, przez dziennik elektroniczny lub inną drogą rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów bądź przyczyn trudności w nauce, informacji i porad
w sprawie dalszego kształcenia;

 

3)      uzyskiwanie informacji i porad w sprawie wychowania swego dziecka;

 

4)      wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły z zachowaniem drogi służbowej.

 

2.      Rodzice zobowiązani są do:

 

1)      dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

 

2)      zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne (z wyjątkiem spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą),

 

3)      zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

 

4)      kontaktowania się z wychowawcą dziecka, przynajmniej dwa razy w roku szkolnym,

 

5)      możliwie najszybszego poinformowania wychowawcy o przyczynie nieobecności dziecka w szkole i jej usprawiedliwienia w terminie 14 dni od powrotu dziecka do szkoły.

 

3.      Rodzice mają prawo do:

 

1)      znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole,

 

2)      rzetelnej informacji na temat zachowania swego dziecka, postępów i przyczyn trudności w nauce oraz wglądu do sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych oraz innej dokumentacji dotyczącej jego oceniania poprzez dziennik elektroniczny, podczas dyżurów dla rodziców i godzin informacyjnych;

 

3)      wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły organowi prowadzącemu szkołę i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny z zachowaniem drogi służbowej: nauczyciel – wychowawca – psycholog/pedagog – dyrektor szkoły).

 

 

 

§ 21

 

PRACOWNICY NIEBĘDĄCY NAUCZYCIELAMI

 

1.      W szkole zatrudnieni są następujący pracownicy:

 

1)      administracyjni:

 

a)      sekretarz szkoły;

 

b)      kierownik administracyjny;

 

c)      referent ds. płac;

 

d)     księgowa;

 

2)      obsługi:

 

a)      woźni;

 

b)      sprzątaczki;

 

c)      rzemieślnik.

 

2.      Zadania i zakres ich pracy ustala Dyrektor Szkoły.

 

3.     Na terenie szkoły działa pielęgniarka szkolna.

 

 

 

VI UCZNIOWIE SZKOŁY

 

 

 

§  22

 

1.      Nauka jest obowiązkowa do 18 roku życia.

 

2.      Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

 

3.      Na wniosek rodziców Dyrektor Szkoły może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na warunkach,
o których mowa w ustawie.

 

4.      W sytuacjach szczególnych Dyrektor Szkoły może wprowadzić dla uczniów realizację obowiązku szkolnego w formie nauczania zdalnego, które jest regulowane zasadami zawartymi w odrębnych przepisach wewnątrzszkolnych.

 

 

 

§  23

 

1.      Uczeń ma prawo:

 

1)      do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami pracy umysłowej;

 

2)      do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania jego godności;

 

3)      do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

 

4)      do swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie naruszy tym dobra innych osób;

 

5)      do rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów przez:

 

a)      uczestnictwo w kołach przedmiotowych, kołach zainteresowań i organizacjach;

 

b)      uczestnictwo i reprezentowanie szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach
i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;

 

6)      do sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny wyrażonej zgodnie
z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;

 

7)      do poznania na tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej przewidywanej oceny z danego przedmiotu i zachowania; w przypadkach końcowej oceny niedostatecznej – na miesiąc przed jej wystawieniem (tryb i sposób określają WZO);

 

8)      znać termin oraz zakres treści jedno- lub dwugodzinnego sprawdzianu wiadomości z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; w ciągu jednego tygodnia mogą odbyć się najwyżej 3 sprawdziany z różnych przedmiotów, tylko jeden w ciągu dnia;

 

9)      otrzymać do wglądu sprawdzony i oceniony sprawdzian nie później niż dwa tygodnie od jego napisania; w przypadku przekroczenia tego terminu uczeń może zdecydować o wpisaniu oceny lub ponownym napisaniu sprawdzianu; sprawdzone i ocenione prace pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane uczniowi podczas lekcji;

 

10)  do pomocy w przypadku trudności w nauce w formach określonych w §4 ust.1 pkt 6 lit. c;

 

11)  do egzaminu zmieniającego przewidywaną ocenę roczną z zajęć edukacyjnych – zgodnie z § 30 (WZO);

 

12)  do promocji warunkowej – zgodnie z § 34 ust. 12 (WZO);

 

13)  do korzystania z pomieszczeń i obiektów szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki;

 

14)  do wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się
w organizacjach działających w szkole;

 

15)  do indywidualnego programu, toku nauczania lub zindywidualizowanej ścieżki edukacyjnej;

 

16)  do nauczania domowego, indywidualnego i zdalnego;

 

17)  do złożenia skargi w następującym trybie:

 

a)      powiadomienie wychowawcy klasy, który podejmuje procedurę wyjaśniającą;

 

b)      prośba o arbitraż pedagoga lub psychologa szkolnego;

 

c)      w przypadku nierozstrzygnięcia problemu, pisemne złożenie prośby o rozpatrzenie sprawy do Dyrektora Szkoły.

 

2.      Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły,
a zwłaszcza dotyczących:

 

1)      przestrzegania prawa wewnątrzszkolnego;

 

2)      sumiennego wykonywania wszystkich obowiązków szkolnych;

 

3)      systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;

 

4)      przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do koleżanek i kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, w szkole i poza nią;

 

5)      dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich koleżanek i kolegów;

 

6)      dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

 

7)      właściwego zachowania się wobec przejawów przemocy, demoralizacji, patologii społecznej i naruszania prawa.

 

3.      Korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń cyfrowych na terenie szkoły:

 

a)      Wszystkich uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń cyfrowych na terenie szkoły z wyłączeniem sytuacji dydaktyczno-wychowawczych.

 

b)      W wyjątkowych sytuacjach uczeń może skorzystać z telefonu stacjonarnego znajdującego się w sekretariacie szkoły lub z telefonu komórkowego za zgodą nauczyciela i w jego obecności.

 

 

 

§ 24

 

NAGRODY I KARY

 

1.      Uchylony.

 

2.      Uchylony.

 

3.      Nagrody dla uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu i aktywności społecznej:

 

a)      Pochwała wychowawcy wobec klasy – za wykonywanie podjętych przez siebie zadań, kulturę języka, troskę o dobro szkoły itp. ustna lub z wpisem do dziennika elektronicznego.

 

b)      Pochwała publiczna, imienna ze strony dyrektora szkoły – za reprezentowanie szkoły, np. udział w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych itp.

 

c)      Nagroda książkowa/rzeczowa – za wyróżniające wyniki w nauce, nienaganną postawę uczniowską.

 

d)     List pochwalny wychowawcy i dyrektora szkoły do rodziców na zakończenie nauki
w szkole, za bardzo dobre wyniki w nauce i wyróżniającą postawę uczniowską podczas całego cyklu kształcenia.

 

4.      Postępowanie wobec uczniów nieprzestrzegających norm i zasad obowiązujących
w szkole:

 

a)      Ustne upomnienie wychowawcy klasy.

 

b)      Rozmowa dyscyplinująca nauczyciela lub wychowawcy lub pedagoga/psychologa szkolnego lub dyrektora szkoły prowadzona z uczniem lub uczniem i jego rodzicem/opiekunem prawnym w zależności od rodzaju problemu.

 

c)      Nagana wychowawcy klasy z wpisem do dziennika elektronicznego lub zeszytu.

 

d)     Zawieszenie prawa do udziału w wycieczkach, imprezach szkolnych i pozaszkolnych, zajęciach pozalekcyjnych i reprezentowania szkoły.

 

e)      Pozbawienie funkcji pełnionych w klasie i w szkole.

 

f)       Zlecenie prac dodatkowych o walorach wychowawczych po wcześniejszym uzgodnieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami.

 

g)      Nagana dyrektora szkoły.

 

h)      Obniżenie oceny z zachowania do oceny nagannej włącznie.

 

i)        Wystąpienie do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną ucznia.

 

5.      Sposób bieżącego oceniania zachowań pozytywnych i negatywnych określa § 31.

 

 

 

§ 25

 

STRÓJ SZKOLNY

 

1.      W czasie świąt państwowych i uroczystości szkolnych uczeń jest zobowiązany nosić strój galowy.

 

2.      Wzór stroju galowego: biała koszula/bluzka, czarne lub granatowe spodnie/spódnica, dodatkowym elementem może być krawat z logo szkoły.

 

3.      W pozostałe dni uczniowie zobowiązani są do noszenia stosownego stroju.

 

4.      Strój gimnastyczny powinien być strojem na zmianę. Wzór stroju gimnastycznego: biała bluzka z krótkimi rękawami i ewentualnym małym logo producenta, czarne lub granatowe spodenki, legginsy lub spodnie dresowe, białe skarpetki, obuwie sportowe z jasną podeszwą.

 

 

 

VII WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

 

 

 

§ 26

 

1.      Wewnątrzszkolne zasady oceniania regulują ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów klas I – VIII oraz przeprowadzanie egzaminów i sprawdzianów.

 

2.      Ocenianie ucznia z religii i etyki regulują odrębne przepisy.

 

3.      Ocenianiu podlegają:

 

1)      osiągnięcia edukacyjne ucznia;

 

2)      zachowanie ucznia.

 

4.      Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.

 

5.      Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. 

 

 

 

§ 27

 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

 

1)      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

 

2)      udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

 

3)      udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

 

4)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

 

5)      dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce
i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

 

6)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

 

 

§ 28

 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

 

2)      ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

 

3)      ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

 

4)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

 

5)      ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

 

6)      ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

 

7)      ustalanie sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach
w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

 

 

§ 29

 

1.      Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

 

1)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

 

2)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

 

3)      warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

 

2.      Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

 

1)      warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

 

2)      warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

3.      Uchylony.

 

4.      Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione pisemne prace oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom na zasadach określonych w Statucie Szkoły (§ 20 ust. 3 pkt 2 i § 23 ust.1 pkt 9).

 

5.      Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę ustnie lub pisemnie.

 

6.      Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

 

1)      posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

 

2)      posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

 

3)      posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

 

4)      nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1–3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;

 

5)      posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii;

 

6)      posiadającego opinię innego specjalisty.

 

6. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej lub 10 roku życia i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

 

7.      Uchylony.

 

8.      Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, nauczania drugiego języka obcego lub zajęć komputerowych, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii lub orzeczenia PPP. Zwolnienie z realizacji zajęć wychowania fizycznego, nauczania drugiego języka obcego lub zajęć komputerowych nie jest jednoznaczne ze zwolnieniem z obecności na lekcji. Na pisemną prośbę rodziców dziecko może być zwolnione z obecności na w/w zajęciach, jeżeli jest to jego pierwsza lub ostatnia lekcja.

 

9.      Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 8, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

10.  Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

 

 

§ 30

 

1.      Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 2 Statutu Szkoły.

 

1a. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

 

2.      W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

 

2a. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań i efektów kształcenia oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 

3.      Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania na podstawie śródrocznej oceny klasyfikacyjnej i oceny za drugi semestr. W klasach I – III w przypadku obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

 

4.      Począwszy od klasy IV śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

 

1)      stopień celujący (cel) – 6;

 

2)      stopień bardzo dobry (bdb) – 5;

 

3)      stopień dobry (db) – 4;

 

4)      stopień dostateczny (dst) – 3;

 

5)      stopień dopuszczający (dp) – 2;

 

6)      stopień niedostateczny (ndst) – 1;

 

7)      uchylony.

 

 

 

4a. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 4 pkt. 1 – 5.

 

4b. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 4 pkt 6.

 

4c. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

4d. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć, na zasadach określonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

 

4e. Począwszy od klasy IV, bieżące oceny z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach,
o których mowa w ust. 4.

 

4f. Przy ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie znaków ,,+”,  „-”.

 

5.      Począwszy od klasy IV obowiązują następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności (minimum trzy w semestrze):

 

1)      formy ustne:

 

a)      odpowiedzi;

 

b)      wypowiedzi w klasie (aktywność, recytacje itp.);

 

2)      formy pisemne (co najmniej dwie w semestrze):

 

a)      prace klasowe, testy różnego typu;

 

b)      sprawdziany i kartkówki;

 

c)      dyktanda i pisanie ze słuchu;

 

d)     zadania domowe;

 

e)      prace dodatkowe, np. referaty, własna twórczość;

 

3)      formy sprawnościowe i praktyczne:

 

a)      zaangażowanie własne;

 

b)      praca na lekcji;

 

c)      kontrola sprawności i umiejętności praktycznych;

 

d)     udział w innych formach zajęć (koncerty, plenery, zawody sportowe itp.).

 

6.      Nauczyciel dokonuje wyboru form w zależności od przedmiotu i jego specyfiki oraz określa ogólnie liczbę tych form w semestrze.

 

7.      Przy ocenianiu można stosować punkty.

 

1)      Ocena cyfrowa jest ustalana w zależności od wartości procentowej sumy zdobytych punktów:

 

OCENY                                             WARTOŚĆ PROCENTOWA PUNKTÓW

 

ndst                                                    0 – 30%

 

dp                                                       31 – 50%

 

dst                                                      51 – 70%

 

db                                                       71 – 85%

 

bdb                                                     86 – 95%

 

cel                                                      96 - 100%                     

 

2)      Dopuszcza się nieprzeliczanie punktów na ocenę cyfrową.

 

3)      Jeżeli uczeń był nieobecny w szkole, to w przypadku pracy klasowej sprawdza się jego wiadomości i umiejętności w uzgodnionym terminie.

 

7a. Ocenianie bieżące postępów edukacyjnych w klasach I – III ustala się według następujących poziomów:

 

1)      przyjmuje się cztery poziomy osiągnięć i postępów edukacyjnych ucznia, wyrażone kodem literowym:

 

a)      A – poziom wysoki (udział punktów 90 % i powyżej) – uczeń biegle korzysta ze zdobytych wiadomości w różnych sytuacjach, twórczo rozwiązuje problemy;

 

b)      B – poziom średni (udział punktów 75 – 89 %) – uczeń pracuje samodzielnie, sprawnie korzysta ze zdobytych wiadomości w typowych sytuacjach;

 

c)      C – poziom zadowalający (udział punktów 41 – 74 %) - uczeń stosując zdobyte wiadomości, rozwiązuje łatwe zadania;

 

d)     D – poziom niski (udział punktów 40 % i poniżej) – uczeń wymaga wsparcia
i pomocy nauczyciela w swoich działaniach i w rozwiązywaniu zadań;

 

2)      w klasie III dodatkowo stosuje się bieżący sposób oceniania postępów i osiągnięć edukacyjnych ucznia wyrażony punktami:

 

a)      6 punktów (celujący), 5 punktów (bardzo dobry) – poziom wysoki (A) – uczeń biegle korzysta ze zdobytych wiadomości w różnych sytuacjach, twórczo rozwiązuje problemy;

 

b)      4 punkty (dobry) – poziom średni (B) – uczeń pracuje samodzielnie, sprawnie korzysta ze zdobytych wiadomości w typowych sytuacjach;

 

c)      3 punkty (dostateczny) – poziom zadowalający (C) – uczeń stosując zdobyte wiadomości, rozwiązuje łatwe zadania;

 

d)     2 punkty (dopuszczający), 1 punkt (niedostateczny) – poziom niski (D) – uczeń wymaga wsparcia i pomocy nauczyciela w swoich działaniach i w rozwiązywaniu zadań.

 

8.      O postępach i trudnościach ucznia w nauce rodzice (prawni opiekunowie) są informowani:

 

1)      na bieżąco (w dzienniku elektronicznym lub zeszycie),

 

2)      na zebraniach informacyjnych lub obowiązkowych oraz podczas konsultacji i spotkań indywidualnych.

 

9.      Przed śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy informują rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych:

 

1)      informacja o zagrożeniu oceną negatywną przekazywana jest podczas obowiązkowych spotkań z rodzicami lub listem poleconym na miesiąc przed jej wystawieniem;

 

2)      wykaz przewidywanych ocen uczniowie otrzymują na tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej na kartkach do podpisu przez rodziców lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

 

10.  Rodzice mogą złożyć wniosek o umożliwienie uczniowi przystąpienia do egzaminu zmieniającego roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych w ciągu dwóch dni od otrzymania przewidywanych ocen, jeżeli uczeń:

 

1)      otrzymał wszystkie wymagane oceny cząstkowe oraz

 

2)      przewidywana ocena jest niższa od możliwości ucznia i wynika np. z dłuższej usprawiedliwionej nieobecności ucznia w szkole.

 

11.  Decyzję o dopuszczeniu ucznia do egzaminu zmieniającego roczną ocenę klasyfikacyjną
z zajęć edukacyjnych podejmuje komisja w składzie:

 

1)      Dyrektor Szkoły;

 

2)      wychowawca klasy;

 

3)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

 

4)      pedagog lub psycholog.

 

12.  Egzamin zmieniający roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych przeprowadza komisja w składzie:

 

1)      Dyrektor Szkoły;

 

2)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

 

3)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

 

w terminie ustalonym z uczniem i jego rodzicami przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 

12a. Egzamin zmieniający roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych przeprowadza się w formie pisemnej.

 

12b. Egzamin zmieniający roczną ocenę klasyfikacyjną z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

12c. Wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych uzyskuje uczeń, który uzyskał z egzaminu minimum 95% punktów.

 

12d. Z egzaminu zmieniającego roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

 

1)      nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

 

2)      imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

 

3)      termin egzaminu;

 

4)      imię i nazwisko ucznia;

 

5)      zadania egzaminacyjne;

 

6)      ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 

12e. Do protokołu, o którym mowa w ust. 12d, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

 

13.  Uchylony.

 

14.  Uchylony.

 

15.  Ustalone śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ostateczne,
z zastrzeżeniem § 33 i 34.

 

16.  Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

17.  Na klasyfikację końcową składają się:

 

1)      roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej, oraz

 

2)      roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

 

 

 

§ 31

 

1.      Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

 

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

 

2)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

 

3)      uchylony;

 

4)      dbałość o honor i tradycje szkoły;

 

5)      dbałość o piękno mowy ojczystej;

 

6)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

 

7)      godne kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

 

8)      okazywanie szacunku innym osobom;

 

9)      uchylony.

 

2.      Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

 

1)      oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

 

2)      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

3.      Uchylony.

 

4.      Uchylony.

 

5.      Począwszy od klasy IV śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

 

1)      wzorowe;

 

2)      bardzo dobre;

 

3)      dobre;

 

4)      poprawne;

 

5)      nieodpowiednie;

 

6)      naganne.

 

5a. Kryteria ocen zachowania w klasach IV – VIII:

 

1)      Wychowawca wystawia śródroczną oraz roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania biorąc pod uwagę następujące czynniki:

 

1.1  Tabelę aktywności ucznia

 

Reguły dotyczące dobrych relacji

 

Każde zachowanie wpisane w tabelce może być rozpatrywane w dwóch aspektach: pozytywnym lub negatywnym.
W e-dzienniku nauczyciel wpisuje w rubryce uwaga pozytywna lub uwaga negatywna jako + lub -.

 

 

 

Zachowanie

+/-

Akceptuję innych (np. odnoszę się z szacunkiem do innych osób, nikogo nie wykluczam).

 

Zwracam uwagę by nikt nie był obrażany, szykanowany, zastraszany. Chronię słabszych.

 

Pomagam i wspieram innych.

 

Staram się zachować ciszę w budynku szkolnym, dbam o to by nie zakłócać innym spokoju.

 

Słucham innych i pozwalam się im wypowiedzieć. W relacjach z innymi jestem uprzejmy  (proszę, dziękuję, przepraszam), szanuję zdanie innych osób.

 

Nie prowokuję, nie używam wulgaryzmów, nie dokuczam, nie biję, nie kopię.

 

Jestem odpowiedzialny za siebie, swoje czyny i ponoszę za nie konsekwencje.

 

Przepraszam zarówno w sytuacji gdy zrobiłem  coś niewłaściwego nieumyślnie lub celowo. Staram się dojść do porozumienia.

 

Jestem szczery, nie kradnę i nie kłamię.

 

Nie unikam problemów, staram się je rozwiązać.

 

Zwracam uwagę na własność innych i własność wspólną, szanuję rzeczy innych osób. Nie zabieram przedmiotów innych osób bez pozwolenia.

 

Nie przynoszę przedmiotów, które innym mogą przeszkadzać albo zagrażać.

 

Prawidłowo segreguję odpady.   

 

Pożyczone z biblioteki książki zwracam w ustalonym terminie (2 tygodnie).

 

Nie stosuję używek  i nie namawiam do nich innych.

 

Pracuję uczciwie, np. nie dopuszczam się plagiatu, nie ściągam, nie odpisuję od innych, nie podrabiam podpisu.

 

Reprezentuję szkołę w konkursach i zawodach sportowych.

 

Aktywnie i kreatywnie działam w samorządzie klasowym i szkolnym.

 

Staram się brać aktywny udział w życiu klasy i szkoły.

 

Staram się rzetelnie wypełniać obowiązki dyżurnego klasowego.

 

 

 

 

             Zachowanie w budynku szkolnym

 

Przychodzę punktualnie do szkoły.

 

Witam się ze wszystkimi dorosłymi.

 

W budynku szkoły zachowuję się cicho by nikomu nie przeszkadzać.

 

W budynku szkolnym poruszam się wolno, nie wykrzykuję, nie popychanym innych.

 

Osobom idącym za mną przytrzymuję drzwi.

 

Nie powoduję szkód i nie zabrudzam szkoły.

 

Przed każdym wejściem do szkoły otrzepuję buty.

 

Pozostawiam w czystości toaletę szkolną.

 

Nie rzucam papierem toaletowym, zachowuję czystość w toalecie. Zakręcam kran z wodą.

 

Spłukuję wodę, myję ręce.

 

Na terenie szkoły nie korzystam z telefonu komórkowego. Nie robię zdjęć, nie nagrywam.

 

 

 

 

Zachowanie podczas zajęć

 

Przychodzę punktualnie z niezbędnymi przyborami i materiałami.

 

Sumiennie wykonuję zadania. Staram się zmieścić w wyznaczonym czasie. 

 

Staram się brać czynny i aktywny udział w zajęciach, nie zakłócając ich.

 

Jeżeli chcę coś powiedzieć sygnalizuję to i czekam na swoją kolej. 

 

Jestem wyrozumiały dla innych – wszyscy popełniamy błędy.

 

Swoje miejsce pracy pozostawiam posprzątane i czyste.

 

Telefon komórkowy oddaję w wyznaczone do tego miejsce.

 

Systematycznie i sumiennie uczestniczę w zajęciach pozalekcyjnych.  Jestem odpowiedzialny decydując się na zajęcia dodatkowe systematycznie i sumiennie w nich uczestniczę.

 

Podczas pracy w grupie porozumiewam się szeptem.

 

 

 

 

Zachowanie podczas przerw

 

 

 

Wychodząc na boisko szkole ubieram się szybko, sprawnie.

 

Pozostając w budynku szkolnym zachowuję ciszę, chodzę  powoli.

 

Szanuję przestrzeń innych.

 

Nie wyrzucam jedzenia.

 

Nie rzucam niebezpiecznymi przedmiotami, np. kamieniami.

 

Korzystam ze sprzętu w sposób, który nie zagraża innym.

 

Dbam o porządek w miejscu zabawy (np. oddaję pożyczoną piłkę).

 

Po przerwie spokojnie, bez ociągania się wracam do Sali wyznaczonym wejściem.

 

Podczas przerw na dworze przebywam w przeznaczonych dla klas miejscach.

 

 

 

 

Jeżeli uczeń nie stosuje się do ustalonych zasad, omawia je z nauczycielem lub wychowawcą i sam wyznacza cel do pracy w konkretnym obszarze.

 

1.2  samoocenę

 

1.3  ocenę koleżeńską

 

1.4  ocenę nauczycieli

 

2)      uchylono

 

3)      uchylono

 

4)      Uczeń rozpoczyna każdy semestr z wyjściową oceną dobrą zachowania.

 

5)      uchylono

 

5b. Tryb ustalania oceny zachowania ucznia:

 

1)      Wychowawca klasy na bieżąco kontroluje zapis komentarzy w e-dzienniku.

 

2)      Uczeń ma prawo znać komentarze do oceny zachowania.

 

3)      Każdy nauczyciel wpisuje komentarze do zachowania uczniowi do e-dziennika według ustalonych zasad.

 

4)      uchylono

 

5)      Jeśli w ciągu miesiąca 5-krotnie powtórzy się wpis w jednym obszarze negatywnych zachowań ucznia, wychowawca wzywa do szkoły rodziców wraz z dzieckiem
i wspólnie ustalają krótkoterminowy (miesięczny) sposób działania.

 

6)      Jeżeli uczeń dopuści się szczególnie drastycznego i niewłaściwego zachowania, np.: brutalna bójka, zuchwała lub powtarzająca się kradzież itp., otrzymuje ocenę naganną. Ocena taka jest wystawiana w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i za jej zgodą.

 

6.      W klasach I – III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową tworzoną na podstawie „Systemu oceniania zachowania w klasach I – III” podanego poniżej:

 

 

 

Postawa ucznia

+   data

Postawa ucznia

-   data

Stosuje zwroty grzecznościowe, jest kulturalny.

 

Używa wulgarnych zwrotów,  gestów.

 

Wykonuje polecenia nauczyciela.

Wykazuje właściwą postawę wobec nauczycieli i pracowników szkoły.

 

Nie wykonuje poleceń nauczycieli i pracowników szkoły.

Rozmawia na lekcji,  hałasuje, chodzi po klasie.

 

Przygotowuje się  do  zajęć, nosi wymagane przybory.

 

Nie przynosi przyborów, dzienniczka, podpisu rodziców w dzienniczku.

 

Punktualnie przychodzi na lekcje.

 

Spóźnia się na lekcje.

 

Wykazuje się życzliwością wobec kolegów i koleżanek.

 

Nie dba o bezpieczeństwo swoje i innych. Przezywa, dokucza, popycha, podstawia nogi, bije dzieci, biega po szkole, samowolnie opuszcza teren szkoły.

 

Pełni dyżury.

 

Je lub pije w czasie zajęć.

 

Nosi strój galowy.

 

Niszczy mienie cudze lub szkolne, zabiera cudze rzeczy.

 

Godnie reprezentuje szkołę podczas wycieczek i konkursów.

 

Niewłaściwie zachowuje się podczas wspólnych, klasowych wyjść.

 

Wykonuje prace na rzecz klasy i szkoły np. gazetki .

 

Nie utrzymuje porządku wokół siebie.

 

Bierze udział w akcjach charytatywnych

 

 

 

Podsumowanie

 

W następnym miesiącu postaram się

 

 

 

 

7.      Ustalone śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ostateczne,
z zastrzeżeniem § 33.

 

8.      uchylono

 

9.      Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

10.  Na tydzień przed śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej wychowawca klasy informuje pisemnie rodziców i uczniów
o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania (poprzez dziennik elektroniczny lub na kartkach do podpisu przez rodziców).

 

11 – 15. Uchylone.

 

16.  Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 

Jeżeli ocena proponowana przez klasę jest wyższa niż przewidywana, wychowawca kieruje się oceną nauczycieli uczących w klasie lub wyznacza mu do zrealizowania zadanie, które związane jest z rodzajem niewłaściwych zachowań ucznia lub z brakiem jego aktywności
w jednym z obszarów. Ostateczny głos przy podjęciu decyzji należy do wychowawcy klasy.

 

 

 

§ 32

 

1.      Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

 

1a. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 

1b. By uczeń mógł być nieklasyfikowany, muszą wystąpić łącznie dwie przesłanki: absencja na zajęciach powyżej 50 % oraz brak ocen umożliwiających ustalenie oceny klasyfikacyjnej.

 

2.      Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

3.      Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.

 

4.      Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z Dyrektorem Szkoły. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania.

 

4a. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych.

 

4b. W przypadku przejścia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej innego typu można przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny.

 

4c. Uczeń szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej jest przyjmowany do odpowiedniej klasy po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych.

 

5.      Uchylony.

 

6.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

 

7.      Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 

8.      Uchylony.

 

9.      Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 6, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

 

10.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

 

11.  Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych
i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

12.  Dla ucznia, o którym mowa w ust. 4, nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych
 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć technicznych i wychowania fizycznego.

 

13.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.

 

14.  Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa ust. 2, 3 i 4a, przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

 

1)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;

 

2)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 

15.  Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 4, 4b i 4c, przeprowadza komisja,
w której skład wchodzą:

 

1)      Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji;

 

2)      nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

 

16.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4, 4b i 4c, oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.

 

17.  Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

 

1)      nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

 

2)      imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 14 i 15;

 

3)      termin egzaminu klasyfikacyjnego;

 

4)      imię i nazwisko ucznia;

 

5)      zadania egzaminacyjne;

 

6)      ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 

18.  Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

19.  Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 33 ust. 7 i § 34 ust. 1.

 

 

 

§ 33

 

1.      Uczeń klasy I – III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I– III, na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.

 

2.      Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy albo na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również
w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie
w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

 

3.      Począwszy od klasy IV śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną ustala się według następującej skali:

 

a)                celujący (od średniej ocen 5,3);

 

b)               bardzo dobry (od średniej ocen 4,75) z szansą na celujący powyżej 5,1;

 

c)                dobry (od średniej ocen 3,75) z szansą na bardzo dobry powyżej 4,50;

 

d)               dostateczny (od średniej ocen 2,75) z szansą na dobry powyżej 3,50;

 

e)                dopuszczający (od średniej ocen 1,75) z szansą na dostateczny powyżej 2,50;

 

f)                niedostateczny (poniżej 1,75) z szansą na dopuszczający powyżej 1,5.

 

4.      Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, z zastrzeżeniem § 34 ust. 12.

 

3a. Uczniowi, który uczęszczał na religię lub etykę lub religię i etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

 

3b. uchylono

 

3c. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

3d. Uczeń, o którym mowa w § 32 ust. 4, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

5.      Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.

 

6.      Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli:

 

1)      w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne;

 

2)      ponadto przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.

 

5a. Uczniowi, który uczęszczał na religię lub etykę, lub religię i etykę do średniej ocen wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

 

5b. uchylono

 

5c. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 5, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystępuje do egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę.

 

7.      Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

6a. Uczeń, o którym mowa w § 32 ust. 4, kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.

 

8.      Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż
w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

9.      W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:

 

1)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

 

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

10.  Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż
w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się
z uczniem i jego rodzicami.

 

9a. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej
i ustnej. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

9b. Komisja, o której mowa w ust. 8 pkt 2, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania
w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

 

11.  W skład komisji wchodzą:

 

1)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 

a)      Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji;

 

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

 

c)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

 

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 

a)      Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji;

 

b)      wychowawca klasy;

 

c)      nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

 

d)     pedagog szkolny;

 

e)      psycholog szkolny;

 

f)       przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;

 

g)      przedstawiciel Rady Rodziców.

 

12.  Nauczyciel, o którym mowa w ust. 10 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

13.  Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 34 ust. 1.

 

14.  Z prac komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

 

1)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 

a)      nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;

 

b)      imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

 

c)      termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;

 

d)     imię i nazwisko ucznia;

 

e)      zadania sprawdzające;

 

f)       ustaloną ocenę klasyfikacyjną;

 

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 

a)      imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

 

b)      termin posiedzenia komisji;

 

c)      imię i nazwisko ucznia;

 

d)     wynik głosowania;

 

e)      ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

 

15.  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

16.  Do protokołu, o którym mowa w ust. 13 pkt 1, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację
o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

 

17.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

 

18.  Przepisy ust. 7 – 16 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

19.  Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

 

 

§ 34

 

1.      Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej, otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

 

2.      Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

3.      Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

4.      Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.

 

5.      W skład komisji wchodzą:

 

1)      Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji;

 

2)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

 

3)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 

6.      Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

7.      W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

8.      Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

 

1)      nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

 

2)      imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

 

3)      termin egzaminu poprawkowego;

 

4)      imię i nazwisko ucznia;

 

5)      zadania egzaminacyjne;

 

6)      ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 

9.      Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

10.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.

 

11.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

 

12.  Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

 

13.  Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 33 ust. 7.

 

 

 

§ 35

 

Uchylony.

 

 

 

§ 36

 

W trakcie obowiązywania WZO zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

 

 

 

 

 

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

§ 37

 

1.      Szkoła używa pieczęci i stempla z nazwą w pełnym brzmieniu.

 

2.      Majątek szkoły stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze, za które odpowiada dyrektor szkoły.

 

3.      Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

4.      Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

 

5.      Szkoła może tworzyć środki specjalne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

6.      Plan finansowy środków specjalnych opracowuje i zatwierdza Dyrektor Szkoły.

 

7.      Środki finansowe wypracowane przez szkołę przeznaczone są na cele statutowe szkoły.

 

 

 

§ 38

 

1.      W miarę zmieniających się warunków, zmian ustawowych i innych szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Statucie Szkoły, ewentualnie do jego zmiany. Uprawnienia do wnioskowania o zmiany w Statucie posiada Rada Pedagogiczna
w następującym trybie:

 

1)      powołana komisja statutowa opracowuje zmiany;

 

2)      na posiedzeniu Rady Pedagogicznej omawia się wprowadzone zmiany;

 

3)      Rada Pedagogiczna uchwala wprowadzone zmiany;

 

4)      dokumentacja dokonanych zmian znajduje się w protokolarzu Rady Pedagogicznej
i Rady Rodziców;

 

5)      organ prowadzący sprawdza, czy są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi;

 

6)      uchylony.

 

2.      Statut jest dostępny uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły. Jego egzemplarze znajdują się:

 

1)      w sekretariacie szkoły;

 

2)      w pokoju nauczycielskim;

 

3)      w bibliotece szkolnej;

 

4)      u opiekuna Samorządu Uczniowskiego i przedstawiciela Rady Rodziców.

 

3.      Z treścią statutu (wprowadzonymi zmianami) zapoznaje nauczyciel – wychowawca:

 

1)      rodziców – na pierwszym w roku szkolnym zebraniu,

 

2)      uczniów – na lekcjach wychowawczych w pierwszym miesiącu nauki.

 

 

 

Zmiany w Statucie Szkoły zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej na  posiedzeniu w dniu 10 września 2020 roku.

 

 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56