REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW

 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 90 IM. HR. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO W POZNANIU

 

aktualna wersja od 2020

 

Regulamin Wypożyczania Podręczników

 

1 – Podręczniki wypożyczane są we wrześniu, a ostateczny termin ich zwrotu mija na dzień przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.

 

2 -  Wypożyczanie i oddawanie odbywa się klasami w terminach uzgodnionych z wychowawcami klas oraz nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

 

3 -  Udostępniane podręczniki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.

 

Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie (w ciągu trzech dni od wypożyczenia) zgłosić bibliotekarzowi.

 

4 - W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń/rodzic jest zobowiązany odkupić nowy egzemplarz podręcznika i dostarczyć go do biblioteki szkolnej, najpóźniej w dniu zakończenia zajęć edukacyjnych danego roku szkolnego.

 

Przez zniszczenie podręcznika/materiału edukacyjnego rozumie się zabrudzenie, poplamienie, rozerwanie, popisanie, wyrwanie kartek oraz inne wady fizyczne, uniemożliwiające dalsze korzystanie, które mają wpływ na pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika.

 

Dołączona do podręcznika/materiału edukacyjnego płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiału edukacyjnego i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem/materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zakupu podręcznika z płytą CD.

 

5 – Uczeń zalegający ze zwrotem podręczników nie może wypożyczać następnych do czasu uregulowania swoich zobowiązań.

 

6 – Uczeń, który został skreślony z listy uczniów w trakcie roku szkolnego, zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wszystkie wypożyczone podręczniki/materiały edukacyjne.

 

7 - Uczniowie klas programowo najwyższych są zobowiązani zwrócić wszystkie wypożyczone podręczniki/materiały edukacyjne, najpóźniej dzień przez zakończeniem zajęć edukacyjnych, w celu uzyskania wpisu, potwierdzającego zwrot wszystkich wypożyczonych podręczników, na karcie obiegowej.

 

8 - Wypożyczanie oraz przyjmowanie zwrotów podręczników/materiałów edukacyjnych odbywa się w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56