REGULAMIN WYCIECZKI

 

1. Reaguję na ustalony sygnał (hasło) – zbiórka. W czasie zbiórki ustawiam się parami.

 

2. Zachowuję bezpieczeństwo podczas jazdy autokarem lub innym środkiem transportu:

a) wsiadam i opuszczam autokar pojedynczo, bez popychania kolegów;

b) podczas jazdy nie opuszczam zajmowanego miejsca;

c) zachowuję czystość w autokarze;

d) nie otwieram bez pozwolenia okien w autokarze oraz nie wychylam się przez otwarte okna.

 

3. Zgłaszam opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne i wszelkie dolegliwości.

 

4. Nie oddalam się od grupy w czasie wycieczki.

 

5. Słucham i stosuję się do poleceń opiekuna.

 

6. Nie dotykam i nie podnoszę nieznanych przedmiotów.

 

7. Sprawnie poruszam się po chodniku oraz zachowuję bezpieczeństwo w pobliżu jezdni.

 

8. Nie spożywam nieznanych owoców, roślin, grzybów, np. zebranych w ogrodzie, lesie lub słodyczy otrzymanych od nieznajomych.

 

9. Zgłaszam opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia.

 

10. Sygnalizuję każde zauważone niebezpieczeństwo, np. oddalający się kolega, niebezpieczne przedmioty na placu zabaw itp.

 

11. Szanuję przyrodę – nie śmiecę, nie łamię drzew, nie niszczę roślin i wytworów pracy ludzkiej.

 

12. Zachowuję się stosownie w miejscach publicznych i sakralnych.

 

13. Jestem pogodny, koleżeński i pomagam słabszym.

 

 

ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) NA UDZIAŁ UCZNIA W WYCIECZCE SZKOLNEJ

 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………… w organizowanej przez szkołę wycieczce szkolnej do ………………………………………, która odbędzie się w dniu ……………………………………… .

Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w tej wycieczce.

Zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze między domem a miejscem zbiórki oraz do pokrycia kosztów związanych z udziałem w wycieczce.

Biorę odpowiedzialność finansową za spowodowane przez moje dziecko szkody materialne wynikające z nieprzestrzegania regulaminu wycieczki.

Wyrażam zgodę na leczenie szpitalne i diagnostyczne w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

 

…………………………………...

data i podpis rodzica/opiekuna   

 

 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56