REGULAMIN UCZNIOWSKI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 90 IM. HR. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO W POZNANIU

 

I.        Prawa i obowiązki ucznia określa Statut Szkoły.

 

II.        Zachowania podczas przerw określa osobny regulamin.

 

III.        Szkolny savoir – vivre.

1.    Pamiętam, by używać słów: „Proszę”, „Dziękuję”, „Przepraszam”, „Dzień dobry”, „Do widzenia”.

2.    Nie używam wulgaryzmów.

3.    Zdejmuję czapkę, gdy wchodzę do szkoły.

4.    Ubieram się stosownie do sytuacji, pamiętam o stroju galowym.

5.    Ustępuję pierwszeństwa osobom starszym i dziewczętom.

6.    W trakcie lekcji nie żuję gumy i nie jem.

7.    Podczas rozmowy na lekcjach i przerwach nie przeszkadzam, gdy ktoś wypowiada swoje zdanie. Szanuję poglądy innych.

8.    Jestem miły dla innych.

9.    Pomagam słabszym i młodszym.

10. Nie marnuję mydła i papieru w toalecie, nie niszczę dekoracji, gazetek w klasach i na korytarzach.

 

IV.        Strój obowiązujący w szkole.

1.    Strój galowy – biała koszula/bluzka, czarne lub granatowe spodnie/spódnica, krawat z logo szkoły.

2.    Strój codzienny – schludny, niewyzywający, bez farbowanych włosów, makijażu, malowanych paznokci i ekstrawaganckiej biżuterii.

3.    Strój gimnastyczny – biała koszulka, czarne lub granatowe spodenki, obuwie sportowe z jasną podeszwą.

 

V.        Nagrody dla uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu i aktywności społecznej.

1.    Pochwała wychowawcy wobec klasy – za wykonywanie podjętych przez siebie zadań, kulturę języka, troskę o dobro szkoły itp.

2.    Pochwała publiczna, imienna ze strony dyrektora szkoły – za reprezentowanie szkoły, np. udział w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych itp.

3.    Nagroda książkowa/rzeczowa – za wyróżniające wyniki w nauce, nienaganną postawę uczniowską.

4.    List pochwalny wychowawcy i dyrektora szkoły do rodziców na zakończenie nauki w szkole, za bardzo dobre wyniki w nauce i wyróżniającą postawę uczniowską podczas całego cyklu kształcenia.

 

VI.        Postępowanie wobec uczniów nieprzestrzegających norm i zasad obowiązujących w szkole.

1.    Ustne upomnienie wychowawcy klasy.

2.    Rozmowa dyscyplinująca nauczyciela lub wychowawcy lub pedagoga/psychologa szkolnego lub dyrektora szkoły prowadzona z uczniem w zależności od rodzaju problemu w obecności rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.

3.    Upomnienie wychowawcy klasy z wpisem do:

- dzienniczka ucznia,

- dziennika lekcyjnego.

4.    Zawieszenie prawa do udziału w wycieczkach, imprezach szkolnych i pozaszkolnych, zajęciach pozalekcyjnych i reprezentowania szkoły.

5.    Pozbawienie funkcji pełnionych w klasie i w szkole.

6.    Zlecenie prac dodatkowych o walorach wychowawczych po wcześniejszym powiadomieniu rodziców/prawnych opiekunów.

7.    Ustne upomnienie dyrektora szkoły.

8.    Obniżenie oceny z zachowania do oceny nagannej włącznie.

9.    Wystąpienie do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną ucznia.

 

VII.        Korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń cyfrowych na terenie szkoły.

1.    Wszystkich uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń cyfrowych na terenie szkoły.

2.    W wyjątkowych sytuacjach uczeń może skorzystać z telefonu stacjonarnego znajdującego się w sekretariacie szkoły lub z telefonu komórkowego za zgodą nauczyciela i w jego obecności.

 

 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56