KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 

1.    Komputer służy do przeglądania edukacyjnych programów multimedialnych,   dostępnych w bibliotece oraz do wyszukiwania informacji w Internecie. Korzystać z niego mogą wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły na zasadach określonych w regulaminie.

2.    Przy stanowisku komputerowym może pracować jedna osoba. Pracę na komputerze uczniowie mogą rozpocząć TYLKO w czasie lekcji. Maksymalny czas pracy wynosi 1 godzinę zegarową. Można zarezerwować czas pracy na następny dzień.

3.    Na pracę przy komputerze potrzebna jest zgoda nauczyciela bibliotekarza. Przed rozpoczęciem pracy należy się wpisać do zeszytu ewidencji.

4.    Użytkownik ma obowiązek :

                - informować dyżurującego bibliotekarza o nieprawidłowym działaniu 

                 komputera i uszkodzeniach technicznych

                - zachować ciszę i nie zakłócać pracy innym użytkownikom

- stosować się do poleceń dyżurującego bibliotekarza

5.  Nie wolno :

                -  instalować własnych programów i dokonywać zmian w istniejącym

                 oprogramowaniu

                -  włączać i wyłączać urządzeń do sieci elektrycznej

                -  wykorzystywać oprogramowania do celów niezgodnych z prawem oraz

                   naruszających godność innych osób.

6. Za uszkodzenie sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkownik odpowiada

    finansowo ( jeśli jest niepełnoletni, odpowiedzialność ponoszą rodzice ).

7.  Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi kara w formie zakazu korzystania z

     komputera w określonym przez nauczyciela bibliotekarza czasie.

 

 

 

 

                                                                                                ( zatw. Uchwałą Rady Pedagogicznej z dn. 02.10.2006r.)

 

 

 

 

 

 

Poznań, 14 września 2015 r.

 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56