REGULAMIN

 

KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 

1.  Stołówka jest miejscem spożywania posiłków dla uczniów i pracowników szkoły.

2.  Obiady wydawane są podczas dwóch przerw obiadowych:

     -   12.15 – 12.35,

     -   13.20 – 13.40.

3.  Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis oraz ogłoszenia dotyczące 

     stołówki szkolnej wywieszane są na tablicy informacyjnej przy stołówce. Ponadto

     jadłospis oraz ogłoszenia umieszczane są w przedsionku szkoły – Akwarium.  

4.  Po odbiór obiadu z okienka uczniowie oczekują w  kolejce w jednym szeregu.

5.  Podczas spożywania posiłku uczniowie zachowują się kulturalnie i cicho.

6.  Po spożyciu obiadu naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.

7.  Podczas wydawania obiadów, w stołówce nie powinny przebywać osoby, które nie

     spożywają posiłków, w tym również rodzice uczniów.

8.  Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w stołówce szkolnej

     czuwają wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele. Pomagają im wyznaczeni uczniowie  

     klas starszych.         

9.  Za szkody spowodowane w stołówce szkolnej odpowiada uczeń, który je spowodował,           

     a finansowo jego rodzice.

10.W przypadku nie przestrzegania wyżej wymienionych zasad zachowania poinformowany

      zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia.

11. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy

      korzystających ze stołówki szkolnej.

12. O wszystkich sprawach w tym również o innym wykorzystaniu stołówki szkolnej

      decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 90 w Poznaniu.

13. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor w postaci pisemnego

      aneksu.

14. Regulamin wchodzi w życie 13.02.2017 r..

 

 

 

 

                                                          Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 90 w Poznaniu.

 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56