REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ

                                          W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 90

 

   1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć wychowania

       fizycznego,  rozgrywek sportowych i innych zajęć sportowych.

   2. Na sali gimnastycznej mogą odbywać się imprezy okolicznościowe.

   3. Wszystkie zajęcia na sali odbywają się w sposób zorganizowany i są zaplanowane

       w szkolnym rozkładzie zajęć.

   4 .Przebywanie na sali i korzystanie z urządzeń sportowych dozwolone jest tylko w

       obecności i za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.

   5. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.

   6. Wszystkich ćwiczących obowiązuje odpowiedni do ćwiczeń ubiór sportowy -

       koszulka, spodenki lub dres oraz sportowe obuwie na nie ślizgającej się i czystej

       podeszwie.

   7. Zabrania się wchodzenia na salę w czasie przerw oraz poza obowiązującymi

       zajęciami wychowania fizycznego.

   8. W czasie zajęć uczniowie zobowiązani są do stosowania się do poleceń nauczyciela

       oraz przestrzegania niniejszego regulaminu.

   9. Ćwiczący przebierają się w szatni, pozostawiając obuwie i ubranie w należytym

      porządku. W trakcie trwania zajęć szatnia pozostaje zamknięta, a osoby, które nie

      uczestniczą w ćwiczeniach nie mogą w niej przebywać.

10. Dyrekcja szkoły oraz nauczyciele wychowania fizycznego nie ponoszą

      odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni (pieniądze,

      biżuterię, telefony komórkowe, itp.).

11. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy zdjąć okulary, kolczyki, łańcuszki,

      pierścionki zegarki i inne ozdoby zawieszone na szyi i przegubach dłoni.

12. Uczniowie nie mogą opuszczać sali bez wiedzy nauczyciela.

13. O każdym wypadku, kontuzji, skaleczeniu czy nagłym pogorszeniu się samopoczucia

      należy natychmiast powiadomić nauczyciela prowadzącego zajęcia.

14. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela.

15. Wszelkie zauważone usterki i uszkodzenia należy niezwłocznie zgłaszać

      prowadzącemu zajęcia.

16. Wszystkie urządzenia sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko

      zgodnie z ich przeznaczeniem.

17. Za szkody materialne wyrządzone na sali gimnastycznej przez ucznia w wyniku

      nie   przestrzegania niniejszego regulaminu odpowiedzialność finansową ponoszą

      jego rodzice/opiekunowie prawni.

18. Za stan pomieszczeń w budynku sali gimnastycznej, sprzętu gimnastycznego i

      urządzeń znajdujących się na sali gimnastycznej są odpowiedzialne osoby

      korzystające w danym czasie.

19. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu niebezpiecznych przedmiotów, opakowań

      szklanych, jedzenia i picia.

20. W przypadku zaplanowania na sali gimnastycznej uroczystości szkolnej, zabawy,

      dyskoteki, organizatorzy bądź opiekunowie klas biorących udział w niej zobowiązani

      są do wyniesienia z sali wszystkich ruchomych sprzętów sportowych (kozioł, skrzynia,

      materace, itp.).

21. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy zostawiać po zakończonych

      zajęciach w wyznaczonych miejscach.

22. Stowarzyszenia i organizacje pozaszkolne mogą korzystać z sali gimnastycznej po

      uprzednim zawarciu pisemnej umowy z Dyrekcją szkoły.

23. W przypadku naruszenia lub lekceważenia regulaminu uczeń może być ukarani

      zgodnie ze Statutem Szkoły.

 

Poznań, 14 września 2015 r.

 

 

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO                                      DYREKTOR  SZKOŁY                    

 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56