WARUNKI PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 90 IM. HR. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO W POZNANIU

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59): art. 4 pkt 4 oraz art. 25 ust 1 – 2.

 

 

§ 1

W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 90 w Poznaniu otwiera dwa oddziały dwujęzyczne, w których nauczanie będzie prowadzone w dwóch językach: polskim oraz niemieckim będącym drugim językiem nauczania w niektórych przedmiotach.

 

§ 2

1. Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów zaakceptowanych przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 90 w Poznaniu.

 

2. W celu przeprowadzenia naboru dyrektor Szkoły Podstawowej nr 90 w Poznaniu powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno–Kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania.

 

§ 3

 

Warunki przeprowadzania sprawdzianu predyspozycji językowych

 

1. Sprawdzian jest diagnozą predyspozycji ucznia do intensywnej nauki języka obcego i nauki wybranych przedmiotów w tym języku. Składa się z ćwiczeń, które nie sprawdzają wiedzy kandydatów, lecz odwołują się do ich umiejętności językowych czy predyspozycji lingwistycznych.

 

2. Sprawdzian przeprowadzony zostanie w dniu 9 maja 2017 r. o godzinie 12:30.

 

3. Czas trwania sprawdzianu: 90 minut.

 

4. Sprawdzian przeprowadzany jest w języku polskim, zawiera zadania i problemy językowe dotyczące intuicji językowej i języka sztucznego.

 

5. Sprawdzian oraz klucz odpowiedzi jest przygotowywany w oparciu o opracowania zewnętrzne.

 

6. Sprawdzian przeprowadzany jest w formie pisemnej.

 

7. Do sprawdzianu muszą przystąpić wszyscy kandydaci do oddziału dwujęzycznego.

 

8. Ze sprawdzianu można zdobyć 100 punktów.

 

9. Za pozytywny wynik sprawdzianu uznaje się min. 25%.

 

§ 4

Kryteria naboru

1. Do oddziału dwujęzycznego przyjmuje się kandydatów, którzy:

a) otrzymali promocję do klasy siódmej szkoły podstawowej,

b) uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną szkoły.

2. W przypadku równorzędnych wyników lub, jeżeli oddział dwujęzyczny nadal dysponuje wolnymi miejscami, są brane pod uwagę następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność jednego z rodziców,

d) niepełnosprawność obojga rodziców,

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria mają jednakową wartość: 5 pkt.

3. Do oddziału dwujęzycznego utworzonego w klasie VII szkoły podstawowej w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów tej szkoły. Jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, do oddziału mogą zostać przyjęci uczniowie, którzy nie są uczniami szkoły. Rekrutacja do klas VII prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego (NABÓR).

 

§ 5

O przyjęciu kandydata decydują wyniki postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 6

Terminy rekrutacji podane są do publicznej wiadomości na szkolnej stronie internetowej oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń.

 

 

§ 7

 

1. Aby zapisać swoje dziecko do oddziału dwujęzycznego, należy wejść na stronę http://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa i wypełnić wniosek, wskazując w nim szkoły uszeregowane wg preferencji od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (trzecie miejsce). Druk można również pobrać w sekretariacie szkoły.

 

2. Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru, wskazanej na 1. miejscu.

 

 

§ 8

Szkolny terminarz rekrutacji

1. Od 24 kwietnia do 28 kwietniaskładanie wniosków o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej szkoły podstawowej.

 

2. 9 maja g. 13.30przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych.

 

3. 18 maja g. 12.00podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych (lista wyników sprawdzianu nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do oddziału dwujęzycznego).

 

4. Od 23 do 27 czerwca – dostarczenie świadectwa ukończenia klasy VI.

 

5. 30 czerwca g 12.00podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do oddziału dwujęzycznego).

 

6. 3 lipca do 4 lipcazłożenie przez rodziców/prawnych opiekunów potwierdzania woli zapisu dziecka do klasy VII szkoły podstawowej.

 

Niezłożenie potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego.

 

7. 6 lipca g. 12.00podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

§ 9

 

Terminy rekrutacji uzupełniającej

 

1. Od 7 lipca do 11 lipcaskładanie wniosków o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej szkoły podstawowej.

 

2. 12 lipca g. 12.00 – przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych.

 

3. 13 lipca g.12.00podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych (lista wyników sprawdzianu nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do oddziału dwujęzycznego).

 

4. 14 lipca g 12.00podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do oddziału dwujęzycznego).

 

5. 14 lipca do 18 lipcazłożenie przez rodziców/prawnych opiekunów potwierdzania woli zapisu dziecka do klasy VII szkoły podstawowej innej, niż obwodowa.

 

Niezłożenie potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego.

 

6. 19 lipca g. 12.00podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

§ 10

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

2. W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Zaopiniowano w dniu 07.04.2017 r. 

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr II/1/15/2017

 

 

 

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56