REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY I SPORTOWEJ

 

O PROFILU HOKEJA NA TRAWIE

 

w Szkole Podstawowej nr 90 im. hr. Władysława Zamoyskiego w Poznaniu

 

na rok szkolny 2019/2020

 

 

 

Podstawa prawna:

 

1.      Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.(Dz. U. z 2016 r., poz. 59).

 

2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca  2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz  szkół mistrzostwa sportowego. (Dz. U. z 2017 r., poz. 671).

 

3.      Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr  64/2019/P z dnia 29 stycznia 2019 r.

 

 

 

 

 

§ 1

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

 

1.      Klasą sportową jest oddział, w którym prowadzone jest szkolenie sportowe w jednej lub kilku dyscyplinach sportowych w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły podstawowej.

 

2.      Szkoła Podstawowa nr 90 im. hr. Władysława Zamoyskiego w Poznaniu za zgodą organu prowadzącego rozpoczyna rekrutację do klasy I o profilu hokeja na trawie na rok szkolny 2019/2020.

 

3.      Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego równolegle z programem kształcenia ogólnego, właściwym dla danego typu szkoły.

 

4.      Wymiar zajęć obowiązkowych z wychowania fizycznego w klasie sportowej wynosi 10 godzin w ciągu tygodnia, w tym 3 godziny są przeznaczone na realizację programu nauczania zgodnego z podstawą programową wychowania fizycznego, zaś 7 godzin w formie zajęć specjalistycznych w wybranej dyscyplinie sportowej.

 

5.      Klasa sportowa zostanie utworzone, jeśli zakwalifikuje się do niej minimum 20 uczniów.

 

 

 

§ 2

 

 

 

ZASADY REKRUTACJI

 

 

 

1.      Do klasy I sportowej zakwalifikowany może być uczeń, który:

 

·       wykazuje się umiejętnościami i uzdolnieniami potwierdzonymi dobrymi wynikami testu sprawnościowego,

 

·       wykazuje się bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza,

 

·       ma pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów.

 

2.      W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki niż liczba miejsc wolnych w oddziale, w pierwszym rzędzie brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej,

 

3.      Naboru uczniów do klasy sportowej dokona Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły. 

 

4.      W skład komisji wchodzą:

 

·       wicedyrektor jako przewodniczący,

 

·       nauczyciel wychowania fizycznego,

 

·       trener Wojskowego Klubu Sportowego Grunwald.

 

5.      Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy:

 

·       weryfikacja obowiązkowej dokumentacji kandydata,

 

·       podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji,

 

·       ustalenie listy uczniów przyjętych do klasy sportowej,

 

·       sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego,

 

·       przeprowadzenie testu sprawności fizycznej,

 

·       podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów (informacja ta nie zawiera ilości punktów zdobytych przez poszczególnych kandydatów).

 

6.      Rodzicom / prawnym opiekunom przysługuje możliwość wniesienia odwołania od decyzji na piśmie w terminie 3 dni od daty ogłoszenia list.

 

7.      Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

 

 

 

§ 3

 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 

 

1.     Wniosek o przyjęcie do klasy sportowej i oświadczenie o wyrażeniu zgody na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej.

 

2.     Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą rekrutacji do klasy sportowej oraz obowiązkami ucznia.

 

3.     Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania danego sportu (można je złożyć w szkole już po przystąpieniu kandydata do próby sprawności fizycznej).

 

 

 

§ 4

 

 

 

TERMINY REKRUTACJI

 

 

 

1.      Termin składania kompletu dokumentów w sekretariacie szkoły:

 

04 – 10.03.2019 r.

 

2.      Test sprawności fizycznej: 13.03.2019 r., godzina 8:00, sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 90.

 

3.      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art.  137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Oświatowe – 18 marca 2019 r..

 

4.      Ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy sportowej: 27.03.2019 r.

 

5.      Potwierdzenie przez rodziców dziecka woli posłania dziecka do klasy sportowej: 27.03. – 03.04.2019 r.

 

6.      Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I sportowej 05.04.2019 r. godzina 12:00.

 

7.      W terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych rodzice dziecka mogą złożyć do dyrektora szkoły odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

 

 

 

OBOWIĄZKI UCZNIA KLASY SPORTOWEJ

 

 

 

1.      Uczeń klasy sportowej zobowiązany jest do:

 

a)       przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów obowiązujących w szkole,

 

b)      realizacji podstawowego wymiaru godzin lekcyjnych,

 

c)      posiadania aktualnych badań lekarskich,

 

d)      uczestnictwa w zawodach sportowych, do których zostanie powołany, a w których bierze udział szkoła.

 

e)      przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy, rozliczenia się z pobranego sprzętu, a w przypadku zgubienia, do ponoszenia odpowiedzialności materialnej oraz do przestrzegania regulaminu korzystania z sali gimnastycznej.

 

2.      Uczniów niekwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii nauczyciela prowadzącego zajęcia sportowe lub opinii lekarza, przenosi się od nowego roku szkolnego lub od nowego semestru do oddziału działającego na zasadach ogólnych.