NABÓR DO KLASY VII DWUJĘZYCZNEJ Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W kwietniu br. w nasza szkoła rozpocznie nabór do klasy dwujęzycznej na poziomie klas siódmych.

ZASADY REKRUTACJI

  1. Do oddziału dwujęzycznego utworzonego w klasie VII szkoły podstawowej
    w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów tej szkoły.

Jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, do oddziału mogą zostać przyjęci uczniowie, którzy nie są uczniami szkoły.

Rekrutacja do klas VII prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego. (NABÓR).

  1. Jeśli zamierzacie Państwo zapisać swoje dziecko do oddziału dwujęzycznego to należy wejść na stronę http://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa i wypełnić wniosek wskazując w nim szkoły, uszeregowane wg. preferencji od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (trzecie miejsce). Druk można również pobrać w sekretariacie szkoły.
  2. Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru, wskazanej na 1 miejscu.
  3. Warunkiem przyjęcia do oddziału dwujęzycznego jest:

1) otrzymanie promocji do klasy VII oraz

2) uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną szkoły.

5.      W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych

2) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

6.      W przypadku równorzędnych wyników lub, jeżeli oddział dwujęzyczny, nadal dysponuje wolnymi miejscami, są brane pod uwagę następujące kryteria:

1)        wielodzietność rodziny kandydata,

2)        niepełnosprawność kandydata,

3)        niepełnosprawność jednego z rodziców,

4)        niepełnosprawność obojga rodziców,

5)        niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)        samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)        objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria mają jednakową wartość – 1 pkt.:

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

·      Od 23 kwietnia do 26 kwietnia – składanie wniosków o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej szkoły podstawowej;

·      9 maja godzina 13.00 – przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych;

·      15 maja godzina 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.
(lista wyników sprawdzianu nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do oddziału dwujęzycznego);

·      Od 22 czerwca do 26 czerwca – dostarczenia świadectwa ukończenia klasy VI ;

·      29 czerwca godzina 10.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
(lista zakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do oddziału dwujęzycznego);

·    29 czerwca do 3 lipca- złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów potwierdzania woli zapisu dziecka do klasy VII szkoły podstawowej.

Nie złożenie potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego.

·      5 lipca godzina 10.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

·       

       TERMINY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH

·      Od 5 lipca do 6 lipca – składanie wniosków o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej szkoły podstawowej wraz ze świadectwem ukończenia klasy VI;

·      9 lipca godzina 10.00- przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych;

·      10 lipca godzina 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.
(lista wyników sprawdzianu nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do oddziału dwujęzycznego);

·      11 lipca godzina 10.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do oddziału dwujęzycznego);

·    11 lipca do 12 lipca- złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów potwierdzania woli zapisu dziecka do klasy VII szkoły podstawowej innej, niż obwodowa.

Nie złożenie potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego;

·      13 lipca godzina 10.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

   

                                          PROCEDURA ODWOŁAWCZA

·     W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

·    W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

·    W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego