UCHWAŁA NR XLV/778/VII/2017

INFORMATOR PDF NAJNOWSZY POBIERZ!!

 

RADY MIASTA POZNANIA

 

z dnia 28 marca 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

w sprawie

określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych i integracyjnych (wyłącznie w odniesieniu do uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami.) oraz art. 133 ust. 2, 3, 6  w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych ogólnodostępnych i integracyjnych (wyłącznie w odniesieniu do uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań, ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością:

 

1) zamieszkanie kandydata na terenie gminy Poznań - 60 pkt;

 

2) uczęszczanie przez kandydata, w roku szkolnym poprzedzającym rok rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej, do przedszkola w danym zespole szkół - 15 pkt. Kryterium stosuje się również w odniesieniu do kandydatów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań mających siedzibę w budynku, w którym mieści się dana szkoła podstawowa;

 

3) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danej szkoły lub zespołu szkół, w którego skład wchodzi dana szkoła podstawowa - 30 pkt;

 

4) oboje rodziców/opiekunów prawnych rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań - kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - 80 pkt;

 

5) wielodzietność rodziny kandydata - 10 pkt;

 

6) wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej - 5 pkt;

 

7) rodzeństwo kandydata, przyjęte jako dziecko obwodowe, będzie uczęszczało do danej szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat - 30 pkt.

 

 

 

 

 

§ 2

 

 

 

Ustala się, iż dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1, są oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych załączone do wniosku.

 

 

 

 

 

§ 3

 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

 

 

§ 4

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Poznania

 

(-) Grzegorz Ganowicz

 

________________________________________________________________________________________

      Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 65/2018/P

 

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

 

z dnia 25.01.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

 

DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

 

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata

warunków lub kryteriów branych

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 19 marca do

30 marca

od 14 maja do 18 maja

2

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 154 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe

 

 

od 26 marca do 28 marca

16 maja

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 154 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe

 

29 marca

godzina 12.00

17 maja

godzina 12.00

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

10 kwietnia

godzina 12.00

22 maja

godzina 12.00

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 10 kwietnia do 12 kwietnia

od 22 maja do 24 maja

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

13 kwietnia

godzina 12.00

28 maja

godzina 12.00