UCHWAŁA NR XLII/739/VII/2017

 

RADY MIASTA POZNANIA

 

z dnia 28 lutego 2017r.

 

 

 

 

 

 

 

w sprawie

określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami), art. 131 ust. 4 i 6 ustawy  w związku z art. 29 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

 

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań, ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością:

 

1) oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - 20 pkt.;

 

2) rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej placówki – 50 pkt.;

 

3) wprowadza się preferencje za wybór przedszkola:

 

a) za I preferencję - 50 pkt.,

 

b) za II preferencję - 10 pkt.,

 

c) za III preferencję - 0 pkt.;

 

 

 

 

 

4) wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie ubiegającego się o przyjęcie do tej samej placówki – 15 pkt.;

 

5) oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań - kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - 20 pkt.;

 

6) dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 60 punktów.

 

 

 

§ 2

 

 

 

Ustala się, iż dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1, są oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych załączone do wniosku.

 

 

 

§ 3

 

 

 

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów komisja, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

 

 

 

§ 4

 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

 

 

§ 5

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Poznania

 

(-) Grzegorz Ganowicz

 

_______________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 65/2018/P

 

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

 

z dnia 25 stycznia 2018r.

 

 

 

 

 

 

 

w sprawie

ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów  składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań.

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami ), art 154 ust 1 pkt 1, w związku z art. 29 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

 

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

§ 2

 

 

 

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

§ 3

 

 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania.

 

 

 

§ 4

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Z up. Prezydenta Miasta

 

(-) Mariusz Wiśniewski

 

Z-CA Prezydenta Miasta Poznania

 

___________________________________________________

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 65/2018/P

 

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

 

z dnia 25.01.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

 

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 19 lutego

do 2 marca

od 30 kwietnia

do 9 maja

2

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

22 marca

godzina 12.00

17 maja

 godzina 12.00

3

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 22 marca

do 26 marca

 

od 17 maja

do 21 maja

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

29 marca

godzina 12.00

25 maja

godzina 12.00