Przypomnienie procedur i terminów rekrutacji do klasy dwujęzycznej

1.    Dostarczenie do sekretariatu szkoły świadectwa ukończenia klasy VI - 23 – 27 czerwca.

2.    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję egzaminacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 30 czerwca godz. 12:00.

3.    Złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy – 3 – 4 lipca.

Niezłożenie potwierdzenia przez rodziców jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu postepowania rekrutacyjnego.

4.    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 6 lipca godz. 12:00.