NABÓR DO KLASY VII DWUJĘZYCZNEJ Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W kwietniu br. w nasza szkoła rozpocznie nabór do klasy dwujęzycznej na poziomie klas siódmych.

ZASADY REKRUTACJI

  1. Do oddziału dwujęzycznego utworzonego w klasie VII szkoły podstawowej
    w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów tej szkoły.

Jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, do oddziału mogą zostać przyjęci uczniowie, którzy nie są uczniami szkoły.

Rekrutacja do klas VII prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego. (NABÓR).

  1. Jeśli zamierzacie Państwo zapisać swoje dziecko do oddziału dwujęzycznego to należy wejść na stronę http://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa i wypełnić wniosek wskazując w nim szkoły, uszeregowane wg. preferencji od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (trzecie miejsce). Druk można również pobrać w sekretariacie szkoły.
  2. Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru, wskazanej na 1 miejscu.
  3. Warunkiem przyjęcia do oddziału dwujęzycznego jest:

1) otrzymanie promocji do klasy VII oraz

2) uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną szkoły.

5.      W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych

2) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

6.      W przypadku równorzędnych wyników lub, jeżeli oddział dwujęzyczny, nadal dysponuje wolnymi miejscami, są brane pod uwagę następujące kryteria:

1)        wielodzietność rodziny kandydata,

2)        niepełnosprawność kandydata,

3)        niepełnosprawność jednego z rodziców,

4)        niepełnosprawność obojga rodziców,

5)        niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)        samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)        objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria mają jednakową wartość – 1 pkt.:

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

·      Od 23 kwietnia do 26 kwietnia – składanie wniosków o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej szkoły podstawowej;

·      9 maja godzina 13.00 – przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych;

·      15 maja godzina 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.
(lista wyników sprawdzianu nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do oddziału dwujęzycznego);

·      Od 22 czerwca do 26 czerwca – dostarczenia świadectwa ukończenia klasy VI ;

·      29 czerwca godzina 10.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
(lista zakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do oddziału dwujęzycznego);

·    29 czerwca do 3 lipca- złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów potwierdzania woli zapisu dziecka do klasy VII szkoły podstawowej.

Nie złożenie potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego.

·      5 lipca godzina 10.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

·       

       TERMINY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH

·      Od 5 lipca do 6 lipca – składanie wniosków o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej szkoły podstawowej wraz ze świadectwem ukończenia klasy VI;

·      9 lipca godzina 10.00- przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych;

·      10 lipca godzina 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.
(lista wyników sprawdzianu nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do oddziału dwujęzycznego);

·      11 lipca godzina 10.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do oddziału dwujęzycznego);

·    11 lipca do 12 lipca- złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów potwierdzania woli zapisu dziecka do klasy VII szkoły podstawowej innej, niż obwodowa.

Nie złożenie potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego;

·      13 lipca godzina 10.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

   

                                          PROCEDURA ODWOŁAWCZA

·     W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

·    W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

·    W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego

 

NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU HOKEJA NA TRAWIE I BIEGU NA ORIENTACJĘ

 

Podczas tegorocznego naboru do klas pierwszych, od 19 do 30 marca, prowadzony będzie nabór do I klasy sportowej.

 

W dniach od 26 do 28 marca przeprowadzony zostanie test sprawności fizycznej dla dzieci ubiegających się o przyjęcie do tej klasy.

Regulamin rekrutacji znajduje się w zakładce: szkoła / dokumenty.

UCHWAŁA NR XLV/778/VII/2017

INFORMATOR PDF NAJNOWSZY POBIERZ!!

 

RADY MIASTA POZNANIA

 

z dnia 28 marca 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

w sprawie

określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych i integracyjnych (wyłącznie w odniesieniu do uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami.) oraz art. 133 ust. 2, 3, 6  w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych ogólnodostępnych i integracyjnych (wyłącznie w odniesieniu do uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań, ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością:

 

1) zamieszkanie kandydata na terenie gminy Poznań - 60 pkt;

 

2) uczęszczanie przez kandydata, w roku szkolnym poprzedzającym rok rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej, do przedszkola w danym zespole szkół - 15 pkt. Kryterium stosuje się również w odniesieniu do kandydatów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań mających siedzibę w budynku, w którym mieści się dana szkoła podstawowa;

 

3) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danej szkoły lub zespołu szkół, w którego skład wchodzi dana szkoła podstawowa - 30 pkt;

 

4) oboje rodziców/opiekunów prawnych rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań - kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - 80 pkt;

 

5) wielodzietność rodziny kandydata - 10 pkt;

 

6) wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej - 5 pkt;

 

7) rodzeństwo kandydata, przyjęte jako dziecko obwodowe, będzie uczęszczało do danej szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat - 30 pkt.

 

 

 

 

 

§ 2

 

 

 

Ustala się, iż dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1, są oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych załączone do wniosku.

 

 

 

 

 

§ 3

 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

 

 

§ 4

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Poznania

 

(-) Grzegorz Ganowicz

 

________________________________________________________________________________________

      Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 65/2018/P

 

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

 

z dnia 25.01.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

 

DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

 

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata

warunków lub kryteriów branych

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 19 marca do

30 marca

od 14 maja do 18 maja

2

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 154 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe

 

 

od 26 marca do 28 marca

16 maja

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 154 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe

 

29 marca

godzina 12.00

17 maja

godzina 12.00

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

10 kwietnia

godzina 12.00

22 maja

godzina 12.00

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 10 kwietnia do 12 kwietnia

od 22 maja do 24 maja

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

13 kwietnia

godzina 12.00

28 maja

godzina 12.00

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XLII/739/VII/2017

 

RADY MIASTA POZNANIA

 

z dnia 28 lutego 2017r.

 

 

 

 

 

 

 

w sprawie

określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami), art. 131 ust. 4 i 6 ustawy  w związku z art. 29 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

 

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań, ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością:

 

1) oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - 20 pkt.;

 

2) rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej placówki – 50 pkt.;

 

3) wprowadza się preferencje za wybór przedszkola:

 

a) za I preferencję - 50 pkt.,

 

b) za II preferencję - 10 pkt.,

 

c) za III preferencję - 0 pkt.;

 

 

 

 

 

4) wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie ubiegającego się o przyjęcie do tej samej placówki – 15 pkt.;

 

5) oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań - kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - 20 pkt.;

 

6) dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 60 punktów.

 

 

 

§ 2

 

 

 

Ustala się, iż dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1, są oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych załączone do wniosku.

 

 

 

§ 3

 

 

 

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów komisja, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

 

 

 

§ 4

 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

 

 

§ 5

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Poznania

 

(-) Grzegorz Ganowicz

 

_______________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 65/2018/P

 

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

 

z dnia 25 stycznia 2018r.

 

 

 

 

 

 

 

w sprawie

ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów  składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań.

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami ), art 154 ust 1 pkt 1, w związku z art. 29 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

 

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

§ 2

 

 

 

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

§ 3

 

 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania.

 

 

 

§ 4

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Z up. Prezydenta Miasta

 

(-) Mariusz Wiśniewski

 

Z-CA Prezydenta Miasta Poznania

 

___________________________________________________

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 65/2018/P

 

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

 

z dnia 25.01.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

 

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 19 lutego

do 2 marca

od 30 kwietnia

do 9 maja

2

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

22 marca

godzina 12.00

17 maja

 godzina 12.00

3

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 22 marca

do 26 marca

 

od 17 maja

do 21 maja

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

29 marca

godzina 12.00

25 maja

godzina 12.00