Przypomnienie procedur i terminów rekrutacji do klasy dwujęzycznej

1.    Dostarczenie do sekretariatu szkoły świadectwa ukończenia klasy VI - 23 – 27 czerwca.

2.    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję egzaminacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 30 czerwca godz. 12:00.

3.    Złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy – 3 – 4 lipca.

Niezłożenie potwierdzenia przez rodziców jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu postepowania rekrutacyjnego.

4.    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 6 lipca godz. 12:00.

 

 

Nabór do oddziału przedszkolnego, „ O” krok po kroku

 

Krok I – Złóż wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

 

W terminie od 10 kwietnia do 21 kwietnia br. można składać wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego. Prosimy o dołączenie do nich dokumentów potwierdzających spełnienie warunków lub kryteriów istotnych w przebiegu postępowania rekrutacyjnego.

 

Krok 2 – Sprawdź listę kandydatów

 

W dniu 11 maja br. Godzina 12.00 komisja rekrutacyjna ogłosi listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

Krok 3 – Złóż oświadczenie

 

W terminie od 11 do 15 maja br. prosimy o złożenie pisemnego oświadczenia woli przyjęcia dziecka do naszej szkoły.

 

Na podstawie powyższych oświadczeń, komisja rekrutacyjna ogłosi listy: kandydatów, którzy pomyślnie przeszli rekrutację oraz kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

Krok 4 – Sprawdź wyniki rekrutacji

 

19 maja br. godzina 12.00 zostanie podana do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

 __________________________________________________________________________________________________________

Nabór pierwszoklasistów krok po kroku

 

Krok I – Złóż wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

 

W terminie od 19 kwietnia do 5 maja br. można składać wnioski o przyjęcie do szkoły. Prosimy o dołączenie do nich dokumentów potwierdzających spełnienie warunków lub kryteriów istotnych w przebiegu postępowania rekrutacyjnego.

 

Krok 2 – Sprawdź listę kandydatów

 

W dniu 12 maja br. Godzina 12.00 komisja rekrutacyjna ogłosi listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

Krok 3 – Złóż oświadczenie

 

W terminie od 12 do 16 maja br. prosimy o złożenie pisemnego oświadczenia woli przyjęcia dziecka do naszej szkoły.

 

Na podstawie powyższych oświadczeń, komisja rekrutacyjna ogłosi listy: kandydatów, którzy pomyślnie przeszli rekrutację oraz kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

Krok 4 – Sprawdź wyniki rekrutacji

 

17 maja br. Godzina 12.00 zostanie podana do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

INFORMATOR DLA RODZICÓW UCZNIÓW, KTÓRZY CHCĄ ROZPOCZĄĆ NAUKĘ W ODDZIALE DWUJĘZYCZNYM W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 
 

Oddział dwujęzyczny to oddział, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania. Prowadzone w dwóch językach są, co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, cześć historii dotyczącej Polski i cześć geografii dotyczącej geografii Polski, w tym, co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii ogólnej, cześć historii powszechnej lub matematykę.

 

Jeżeli chcecie, aby Wasze dziecko w klasie VII szkoły podstawowej rozpoczęło naukę
w oddziale dwujęzycznym zapraszamy do zapoznania się z informatorem, który przybliży Państwu, na jakich warunkach będzie odbywać się rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych.

 

 

ZASADY REKRUTACJI

 

  1. Do oddziału dwujęzycznego utworzonego w klasie VII szkoły podstawowej
    w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów tej szkoły.

 

Jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, do oddziału mogą zostać przyjęci uczniowie, którzy nie są uczniami szkoły.

 

Rekrutacja do klas VII prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego. (NABÓR).

 

  1. Jeśli zamierzacie Państwo zapisać swoje dziecko do oddziału dwujęzycznego to należy wejść na stronę http://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa i wypełnić wniosek wskazując w nim szkoły, uszeregowane wg. preferencji od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (trzecie miejsce). Druk można również pobrać w sekretariacie szkoły.

 

  1. Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru, wskazanej na 1 miejscu.

 

  1. Warunkiem przyjęcia do oddziału dwujęzycznego jest:

  1) otrzymanie promocji do klasy VII oraz

 2) uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną szkoły.

 5.      W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych

 2) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

 

6.      W przypadku równorzędnych wyników lub, jeżeli oddział dwujęzyczny, nadal dysponuje wolnymi miejscami, są brane pod uwagę następujące kryteria:

 1)        wielodzietność rodziny kandydata,

 2)        niepełnosprawność kandydata,

 3)        niepełnosprawność jednego z rodziców,

 4)        niepełnosprawność obojga rodziców,

 5)        niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 6)        samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 7)        objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 Kryteria mają jednakową wartość – 5 pkt.

 

 
 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH:

 

 ·      Od 24 kwietnia do 28 kwietnia – składanie wniosków o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej szkoły podstawowej;

 

·      9 maja g. 13.30 – przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych;

 

·      18 maja g. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.
( lista wyników sprawdzianu nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do oddziału dwujęzycznego);

 

·      Od 23 czerwca do 27 czerwca – dostarczenia świadectwa ukończenia klasy VI

 

·    30 czerwca g 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
( lista zakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do oddziału dwujęzycznego);

 

·    3 lipca do 4 lipca- złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów potwierdzania woli zapisu dziecka do klasy VII szkoły podstawowej.

 

Nie złożenie potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego.

 

·      6 lipca g. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

 

TERMINY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH

 

·      Od 7 lipca do 11 lipca – składanie wniosków o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej szkoły podstawowej;

 

·      12 lipca g. 12.00- przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych;

 

·      13 lipca g.12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.
( lista wyników sprawdzianu nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do oddziału dwujęzycznego);

 

·      14 lipca g 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
( lista zakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do oddziału dwujęzycznego);

 

·    14 lipca do 18 lipca- złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów potwierdzania woli zapisu dziecka do klasy VII szkoły podstawowej innej, niż obwodowa.

 

Nie złożenie potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego;

 

·      19 lipca g. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 
       

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

·     W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

 

·    W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

 

·    W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego