REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW

 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 90 IM. HR. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO W POZNANIU

 

 

 

 1. Podręczniki wypożyczane są we wrześniu, a ostateczny termin ich zwrotu mija 20 czerwca danego roku szkolnego.

  2. Wypożyczanie i oddawanie odbywa się  klasami  w terminach uzgodnionych z wychowawcami klas oraz nauczycielami przedmiotów.

  3. Udostępniane podręczniki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie (w ciągu trzech dni od wypożyczenia) zgłosić bibliotekarzowi.

  4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń/rodzic zgłasza ten fakt w bibliotece i bezzwłocznie wpłaca na konto szkoły  97 1020 4027 0000 1902 1264 0738  wskazaną kwotę równą kosztom zakupu zagubionego/zniszczonego podręcznika.

 

   Podstawa prawna:

 

Art. 22ak ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty stanowi iż szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.  W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.

    Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do biblioteki.

 

   Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się zabrudzenie, poplamienie, rozerwanie uniemożliwiające dalsze wykorzystywanie, popisanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które mają wpływ na pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

 

  Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych

   5. Osoby zalegające ze zwrotem podręczników nie mogą wypożyczać następnych do czasu uregulowania swoich zobowiązań.

   6. Uczeń, który został skreślony z listy uczniów w trakcie roku szkolnego, zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne.

  7. Wypożyczanie podręczników odbywa się w godzinach pracy biblioteki.